3.25.2005


vxvxv Posted by Hello


iqbal Posted by Hello


aina Posted by Hello

3.24.2005

test Posted by Hello

Bahasa wewengkon Banten

Ngawereg BedulWanci haneut moyan Ki Madroki miang ti imahna. Sajamang hideung-hideung, nyorén golok, arit jeung cangkul ogéh teu ngari. Korang wadah cai bising di reuma halabhab hayang ngarot. Topi kiray jeung tarumpah karét teu kalarung. Méméh miang Ki Madroki nyelukan heula éwéna, Nyi Karsah."Karsah, kami rék miang kiwari, engkin kira tabuh hiji, anteuran dahareun ka reuma. Pais kolopong, cobék oléng, jeung goréng kotok kadé poho, sambel délan anu loba kamalna kadé poho. Bising Ki sardun nanyakeun, pupulihkeun baé, kami miang heulaan. Jeung kadé poho kituh bedil locok keur ngawereg bedul kudu geus dieusian sagala. Bedul di reuma Leuwilimus mah loba amat." Réngsé cacahan Ki Madroki miang ka reuma.Nyampé ka jalan jajahan, jalma-jalma nu rék lakon gawé réa amat. Anu ngalor ngidul ka wétan jeung ka beulah barat."Pan dia nyorangan baé géh?" tanya Ki Sajim."Engkin baé beurang-beurang Nyi Karsah mah, sambian mawa dahareun. geuning dia ogé mangkat nyorangan. ka mana Si Armad anak dia?"tanya Ki Mardoki deui."Puguh nya éta sukuna dipagut oray taneuh, wayah Magrib diana balik tas ngalasan ti leuweung. Teu kadeuleueun aya oray taneuh keur ngaleukeur. Untung amat masih bisa dibawa ka ki Jariman. Tapak magutna dikenyot, bisa orayna diseuseup, laju ngaremus daun pacing, untung katulungan kénéh.

Nini Sarti

SEDENG belekesenteng, butatulang butadaging, hirup migusti ka aing. Jaman sagala asa: asa jago siga Franco Nero, asa kasep siga Giulliano Gemma, asa hade sora siga Tajudin Nirwan, asa pinter ngarang siga Ajip Rosidi, asa jago maenbal siga Pele. Keur kitu kuring kataji ku Nini Sarti teh. Kataji ku nini-nini!
Kabeneran nyobat pisan jeung putuna, Si Bana. Batur ulin, sakelas. Atuh jadi larbek ka bumina. Mindeng diajak ngobrol, mindeng dipapatahan, mindeng ngabandungan episode-episode tina riwayat hirupna.Nini Sarti (1901 - 1984).Carogena: Aki Madi (1896 - 1975).Geulisna: kawanti-wanti.Kaayaanana: beurat beunghar: sawah, kebon, balong, peternakan sapi jeung domba, pangragajian, perusahaan otobeus jeung treuk, toko emas, toko matrial, jaba jadi anemer, boga CV ditambah nu kuring teu apal.Ceuk indung, nu asal beunghar teh Aki Madina.Ari Nini Sartina? ceuk kuring."Biasa we kawas urang-urang. Ibuna, Nini Musti'ah, sarua we jeung Ma Uyut maneh, tukang dagang ngampar di buruan pasar, waluh, kacangpanjang, cengek, cabe, cau, buncis, nu karitu we. Atuh ramana, Aki Usen, sarua jeung Bah Uyut maneh, tukang megat dagangan ka Darangdan, ka Barak, ka Angkrek, ka Sudiplak, ka Rancapurut. Indit janari, datang carangcang tihang, ngiringkeun atawa diiringkeun ku nu nanggung."Percaya. Tapi kuring yakin nu ngaratus-rebu-tikelkeun eta kabeungharan pawit Aki Madi teh, Nini Sartina. Manusa, jaba awewe, luar biasa! Teu lumrah! Nini Sarti bisa migawe pagawean nu loba, beres, gancang, mareng. Perceka pisan metakeun puluh-ratus jalma pagawena. Mindeng kabandungan anjeunna tihothat ngamandoran nu nurunkeun atawa ngunggahkeun kai kana treuk, ngamandoran nu keur nyieun kandang, ngaroris kamasan, ngaroris proyek bangunan, ber ka ditu ber ka dieu nguruskeun pausahaan.Tong boro awewe, lalaki ge nu bisa tihothat siga kitu mah can kawenehan manggihan. Nini Sarti nyingsal tina kalumrahan, mahiwal tina lingkung hirup katut jamanna.Kumaha ari Aki Madina?Nu kabandungan ku kuring, Aki Madi mah damelna teh amengan bae nganteur karesep. Tara pati pipilueun ngurus-ngatur perusahaan. Urusan usaha sagemblengna dicekel ku Nini Sarti."Tukang ulin aki urang mah," ceuk Si Bana ge.Jadi sanajan nu beunghar asalna Aki Madi ge, nu ngamekarkeunana mah Nini Sarti. Nini Sarti nu banting tulangna. Munasabah mun ahirna nu leuwih kagurnita teh jenengan Nini Sarti.Jaman Nini Sarti jagjag-waringkas (nepi ka taun genep puluhan), taya nu bisa mapakan kana badag usahana, kaasup bangsa Tionghoa salembur kuring. Nini-aki Si Aliong ge harita mah karungkup ku Nini Sarti mah. Teu bisa malang-mulintang siga Si Aliongna ayeuna.Hanjakal Nini Sarti hirupna beh ditu teuing. Cacak jaman ayeuna mah teu mustahil Nini Sarti bisa nanjung jadi pengusaha tingkat nasional.Tapi, keun nu kararituna mah.**KURING mah leuwih kataji ku kapribadianana.Nini Sarti mahiwal ti balarea, teu samiuk jeung batur-jenuk. Nyengceling tapi nyongcolang. Kasauran-kasauranana, tindak-tandukna, carana mikir jeung kasuksesan hirupna teu parok jeung batur.Beuki karasa mahiwalna mun diluyukeun jeung kanyataan yen Nini Sarti teh pilakadar anak somah, lain terusing ratu rembesing kusumah tetesan andanawarih. Ti indungna nepi ka kaitsiwurna, terus ka luhur ka karuhunna, kabeh-kabeh jalma pira, kasta bongborosan, lain kasta daging-bistik. Sarerea ukur patutur-tutur nyukcruk galur, mapay-mapay tapak nu majar kulak jeung kadar awak.Nini Sarti nu mengpar teh.Nini Sarti teu suka nyorang tapak-lacak nu geus lidig pada nincak ku puluh-puluh luluhurna. Kalah prak ngabaladah jalan anyar, sorangeun sorangan.Salah sahiji kamahiwalanana nya eta pamendakna perkara menak jeung somah."Untung Nini mah lain anak menak!" cenah.Tangtu we kuring kaget. Batur-batur dibelaan pupunjung-pupuja hayang dikadarkeun jadi menak teh, ieu mah kalah ngabaidkeun."Naha, Nini?""Yeh! Naon genahna jadi anak menak? Marukan pikaresepeun kitu? Yeh!""Pan saurna jaman harita mah pada hoyong janten menak teh.""Ceuk saha?""Sanggem pun biang, pun nini, saur guru-guru, buku-buku!" ceuk kuring. Hate rada teu ngeunah dumeh asa dieyehkeun."Nya pek bae, da ceuk Nini mah kitu.""Tapi saur umum mah kitu, saur sarerea!""Teu ah! Teu ceuk sarerea! Apan ceuk Nini mah henteu. Kudu kaasup ceuk Nini atuh ari ceuk sarerea mah!""Nini we panginten anu teu ... umum!" ceuk kuring culangung. Tapi anjeunna teu bangun kasigeung, kalah mesem bari sasauran kieu:"Ti leuleutik Nini mah sok pada nyebut teu umum teh. Ku kolot-kolot sok mindeng digebes, ku batur sok pada ngageuhgeuykeun. Tara dijieun hate! Ari geus, kudu boga pikiran kumaha atuh, da puguh kitu nu kapikir ku Nini mah? Hanasing eta teu parok jeung pikiran batur, nya dalah dikumaha? Pikiran batur teu bisa dipake ku Nini, da ayana ge dina sirah batur! Sabalikna pikiran Nini moal bisa dipake ku batur, da ayana ge dina sirah Nini!"Kuring ngabetem teu bisa nyarita nanaon deui. Pikiran dikorehan susuganan manggih hujah pikeun ngabantah pamanggih eta nini-nini turunan somah nu mahiwal teh. Tapi weleh. Weleh weh, kuring eleh.Pamanggihna sual menak jeung somah ditungtungan ku:"Ngukur jelema mah ulah ku turunanana, bandungan kalakuanana pribadi we."Kasepuhnakeun perusahaan Nini Sarti teh dipasrahkeun ka putra-putrana. Demi anjeunna ku anjeun mindeng kapanggih keur jalan-jalan atawa ngadekluk maos.Lantaran meureun kabandungan kuring sok latam-letem mun nenjo anjeunna maca teh, kuring sok diwidian milu macaan buku-bukuna."Alus, kudu resep maca jelema mah, ngarah rea kanyaho," saurna.Nya ti anjeunna kuring rea macaan buku-buku bacaan teh. Ana nginjeum tara dipaparin leuwih ti sajudul, sok sajudul-sajudul we. Mun nu hiji geus tamat kakara dipaparin deui judul nu sejenna. Kuring sok kumejot hayang nyaho koleksi buku kagunganana, jeung hayang milih sorangan buku injeumeun tapi teu kungsi laksana sabab ayana di kamar anjeunna. Jadi nginjeum teh sok sapaparin anjeunna we. Sigana dipilih nu saluyu jeung kamampuh pikiran kuring harita. Di antarana bae nu kuring inget keneh teh 'Wawacan Panji Wulung' (wedalan taun 1927 asana mah), 'Abdurrahman jeung Abdurrahim', Carios 'Eulis Acih', 'Rasiah nu Goreng Patut', 'Rasiah Kedok Tarotol', 'Mustika Cicalengka', 'Nunggelis di Pulo Kosong' (Robinson Crusoc, jeung rea-rea deui nu kuring teu inget judulna."Ari Nini ti mana tiasa maca?" kuring nanya ku banget panasaran."Ti putra Juragan Jaksa, basa Nini sok dipiwarang maturan ulin."*BULAN April 1974.Poho tanggal jeung poena mah. Harita urang jadi tuanrumah Konperensi PATA (Pacific Areal Tourist Association). Ka imah aya sawatara urang Bule nu harayangeun nyaho prak-prakan nyieun kadaharan made in Indung nu mungkin dianggap aset lembur kuring sagigireun tahu nu geus sohor leuwih ti heula.Tuan-tuan teh patingarilik, patingcaragap, bari teu eureun patingkaruseh nyarita ku basana. Teuing basa naon, ngan sidik lain Inggris. Semah teh aya nu ngabandungan nu keur ngeureut, aya ka nu keur ngalaanan, ka nu keur ngarapet, sawareh lalajo ngagoreng, sawareh deui aya ngilik-ngilik bahan nu dipoe keneh. Lantaran marisah-misah, teu kaladenan ku gaid nu ngan saurang teh.Nu duaan ngomong ka kuring jeung ka indung nu harita indung keur ngagoreng, ari kuring keur mungkus galeuhan Nini Sarti. Sanajan teu ngarti kana basana, tapi ngadenge lentong jeung riuk paromanna, kuring bisa neguh yen Si Tuan teh barangtanyakeun. Indung ukur parangkat-purungkut, kuring ukur sengar-sengir. ð 7 3 Š Dina kaayaan kitu, na ana galindeng teh Nini Sarti ngawaler ku basa nu kitu! Boro-boro kuring, dalah Si Tuan-tuan ge rada ngararingeuh ngadenge aya nini-nini inlander bisa ngomong basa maranehna teh. Bari pasehat pisan deuih kadengena teh!Saterusna kuring mata simeuteun lalajo Nini Sarti pausahaan gunemcatur jeung Tuan-tuan. Kuring ukur bisa murilit-murilit beuheung siga nu lalajo badminton ti gigir lapang. Sakali-kalieun Nini Sarti nanyakeun heula ka Indung atawa ka kuring lebah seluk-beluk pakasaban Indung nu anjeunna teu paham, jawabkeuneun ka itu.Hadena Nini Sarti kabeneran ka imah, keur ngagaleuh kaolahan Indung kanggo oleh-oleh ka putrana nu di Surabaya. Untung tah Si Tuan manggih gaid nu lancar kana basana, bari apal kana obyekna, jaba prodeo! Dina lolongkrang gunemcaturna kuring nyelapkeun pananya, basa naon eta teh?"Walanda!" saur Nini Sarti.Sajeroning ngabandungan nu ku kuring dibandungan lain ngan ukur kapasehatan Nini Sarti sasauran Belanda, tapi bari jeung nengetan kana tindak-tandukjeung riak-riak paromanna. Taya riuk-riuk murungkut, taya riak-riak kasima pedah nyanghareupan jalma ti bangsa nu kungsi ngajajah dirina katut bangsana, komo nepi ka kokompodan sakumaha nu sok kadenge dongengna mah. Ieu mah hancer we, siga ngawangkong jeung Pa Kuwu Udin!Sabada tatabean, Tuan-tuan teh ngalaleos."Teu di urang teu di Nederland, kana basa sorangan teh teu arapik barudak ayeuna mah!" Nini Sarti kukulutus, "Sabarahaeun ieu teh Nyai?" saurna deui bari ngajungjung-jungjung oleh-oleh keur putrana tea.Sanggeus ngaartosan, keteyep mulih.Hiji deui kaahengan nini-nini geulis teh kapanggih! Beuki sidik we benerna pamanggih kuring yen Nini Sarti di lembur kuring teh lir lauk emas nu hirup na liang bogo.Katarik ku kataji, kuring nepi ka boga niat, mun pareng boga anak awewe rek dingaranan Sarti!Kapanasaran beuki panteg, hayang nyaho kana lalakon hirup keur anomna. Pinasti rea bedrip-bedrip kahirupanana nu ajenan.*Taun 1980.Hiji poe ka imah aya Si Bana."Ka dieu cenah ceuk Nini!" pokna.Kuring kerung. Saumur-umur kakara meunang panyaur. Salila ieu kuringna bae nu sok sumolondo, mulungan kaahengan-kaahenganana.Gura-giru kuring indit. Sorangan, da Si Bana mah terus ngaleungit teuing ka mendi."Kabandunganana ku Nini, Ujang gede pisan katineung kana basa jeung bacaan," saurna basa kuring geus jugrug payuneunana, "... Nini boga catetan. Eusina pangalaman-pangalaman Nini keur ngora. Kitu we, hasil kutrat-kotret ti bareto, ti mimiti hayang tulas-tulis."Kuring ngarongheap, ceuli rancung nunggu pitutur saterusna, biwir teu wanieun engab, inggis ngagentengan antayan kalimah nu rek dilisankeunana. Sigana kabaca yen pikir kuring keur museur kana pisaureunana saterusna, ngong deui soantenna."Sigana lalakon Nini teh geus rek tamat. Moal aya deui nu payus pikeun dicatet, moal aya deui lalakon anyar nu ngandung harti. Lalakon naon atuh nu bisa disorang ku awak nu geus batan sakieu eunyeuhna ...?" saurna lir nu sasauran ka dirina pribadi. Pamolah nu mengpar ti sasarina. Sihoreng Srikandi ge rajeun keuna ku alum."Aki Madi geus ninggalkeun, pausahaan geus dipasrahkeun ka barudak, tur geus jalan kabandunganana mah. Soal catetan Nini tea, diary, lantaran ti ayeuna ka hareup mah Ninina ge ukur bisa ulukutek di imah, tinangtu moal aya deui lalakon nu surup disambungkeun kana eta catetan. Ongkoh da geus teu bisa nulis-nulis acan Ninina ge ayeuna mah ..." soantenna ngiles, terus mucunghul deui, "Ti antara anak-incu Nini teu saurang-urang acan nu tulaten kana buku-buku jeung bucu-baca, komo tulas-tulis mah, kaasup Si Bana, sobat Ujang, nu kitu teh. Maranehna tarungkul pisan kana usaha. Tapi jeun teuing da jelema mah sabakatna-sabakatna. Ku kituna Nini yakin maranehna moal nganggap penting kana catetan-catetan Nini. Mun ku Nini dipasrahkeun ka saha bae ti antara maranehna, tangtu eta catetan teh bakal kateler-teler, sarta teu mustahil ahirna leungit," reg sasauranana ngarandeg. Gap pananganana kana tumpukan buku tulis, sok kana lahunanana, ditaleukeuman ku dua pananganana."Nini teu pisan-pisan boga angkeuhan yen catetan-catetan Nini teh penting, komo neundeun pianggeuh hade jangeun pieunteungeun mah. Ieu mah sakadar mere gambaran alam jeung pangalaman nu ku Nini kungsi kasorang, sabab nu aya dina catetan teh mangrupa kajadian nyata kabeh oge. Hade-gorengna tiap kajadian, rame-henteuna mun dipandang lalakon, aya-henteuna pulunganeunana, eta mah lain Nini nu kudu nangtukeun jeung mere ajen. Tah, catetan-catetan Nini teh rek dipasrahkeun ka Ujang. Kumaha we rek disebutna eta mah. Rek disebut mihape, pek, rek disebut mere, pek!" Nini Sarti mungkas kasauranana.Menyan putih saabreg-abreg ngurug-ngubur diri kuring. Kuring kamerekaan ku kabungah, teu bisa ngomong sakemek."Kumaha? Ujang rek narima?"Sanajan bungahna amarwatasuta, tapi diri hayang paham heula kana maksudna, ngarah karuhan kudu dikumahakeun-kumahakeunana, ngarah puguh nanggung-jawabna. Mun ukur kudu diteundeun, nya meureun rek diteundeun dihade-hade, mun kudu diumumkeun, nya meureun kudu mikir kumaha cara ngumumkeunana."Dupi Nini, naon margina mercantenkeun ka abdi?" kuring nanya ati-ati."Lantaran Nini percaya ka Ujang," saurna."Percanten teh percanten kumaha?" kuring talete."Ku Ujang moal dimomorekeun.""Maksad Nini teh, ku abdi kedah disimpen ulah dugi ka ical?""Paling saeutik kitu, leuwihna ti kitu mah kumaha Ujang we."Kuring teu nanya deui, sieun disebut belet. Ukur nyindekkeun:"Janten Nini ngawidian bade dikumaha-dikumaha ge eta seratan teh?""Heeh kitu!"Hiji deui bukti kaahengan Nini Sarti: catetan harian! Dina mangsa para istri menak kakara hiji-hijieun nu bisa maca, Sarti -si mojang kuricakan- mah geus bogaeun diary, adat urang Walanda, urang Eropah, bangsa nu geus maju. Nini Sarti jeung babaturanana harita, najan salembur sakulah-sakolih mungguhing raga badagna, tapi jeroanana mah Nini Sarti nyelengceng miheulaan aya puluhna taun. Hirup Nini Sarti henteu polos kitu bae, lain ngan ukur ngalengkepan pangeusi dunya, tapi bener-bener hirup ajenan. Umurna teu dimomore tapi dieusian ku hasil karya nu pantes ditulad. Pribadi fenomenal.Kuring asa kasinugrahan.Buku catetan teh aya opat jilid. Lima kabehna mah, saurna, tapi nu hiji leungit dibabawa becar-becir pakoasi. Kamalum lebah dinyana mah, boro-boro buku, budak jeung nyawa ge loba nu leungit.Catetan bubukana ditulis taun 1917. Panutupna taun 1978. Nilik guluyurna titimangsana, kuring jadi nyaho yen nu leungit teh buku nu kaopat, ngurung waktu ti kira-kira bulan Pebruari 1942 nepi ka kira-kira bulan Juni 1954. Tapi buku nu eta mah pangipisna. Nini teu loba cutat-catet mangsa harita mah, riweuh ku perang, saurna.Sanajan catetan nu pangheulana ditulis teh taun 1917 -dina yuswa genepbelas taun- tapi riwayat nu kapedarna mah beh ditueunana keneh sabab dina catetan munggaran eta teh Nini Sarti ngawahan ka jaman keur murangkalihna, yuswa tujuh-dalapan taun.Buku kahiji, kadua, katilu mah mani geus kaloleas naker, malah rea lambaran nu geus caroplok tina jilidna. Tulisanana geus sarurem. Ongkoh da dina eta buku nu tilu mah nyeratna teh ku patlot, nu ku kalamna mah saeutik pisan. Dina macaanana panon teh kudu dibelel-belel. Jaba ejahanana van Ophuyzen nu teu pati dipiloma ku panon kuring. Hadena tulisanana hade, ipis-kandel sakumaha ilaharna tulisan jaman harita. Balaka we, leuwih alus tibatan tulisan kuring.Salila taun-taun saban salse kuring terus ngaleukeunan macaanana. Komo sanggeus rumahtangga mah, horeng hirup teh rineka perkara, neangan waktu salse teh hese. Komo sanggeus kuring ngumbara ninggalkeun baligeusan mah meh-mehan kapopohokeun.Taun 1984 Nini Sarti pupus.Sanajan beja pupusna leuir dua bulan, gura-giru kuring ka lembur, nepungan putra-putuna. Ka Si Bana ku kuring dicaritakeun yen buku-buku catetan ninina aya di kuring."Kop bae," cenah.Pupusna Nini Sarti ngajurung kuring sangkan ngahangkeutkeun macaan diary-na.Rame naker! ***Jatinangor, April 2003Keur: Indung, Sartika jeung Kartini.

KUKUPU-KUKUPU MAYANGKu Enang Rokajat Asura
Teup! Kukupu eunteup na dahan Camara. Unggal isuk jeung sore. Pasti. Mawa beja ti pinasti. Nyeborkeun cai kaheman cenah, enung. Deuh ... kukupu eunteup deui. Hiber deui. Eunteup jeung hiber tina sanubari. Camara nu ngarangrangan katembongna hegar deui. Somantri ngusap gado. Gurat-gurat dina beungeut teu bisa dibohongan deui. Jalan memang geus panjang, pakokolot supa jeung Camara di buruan tukang, nu cenah aya ti jaman bapana keneh. Camara nu geus nyatet sajarah, nyaksian rebuan pasang kukupu nu ngumbar sono. Aya nu nyeletit lebah tungtung hate manehna. Lain nolak kakolotan. Lain hayang nyieuhkeun katuna diri. Sabab kapan eta mah geus jadi bagian tina sajarah hirupna. Saha nu wani misahkeun cai tina gulidagna, kajeun mindeng dirobeda sungapanana."Tapi bagja keur anjeun. Camara, masih keneh aya kukupu nu daek eunteup," Somantri rumahuh. Tulang igana karasa linu. Diragap lalaunan. Padahal dirina inget, tulang igana potong sabeulah sabab cenah geus dijieun hiji kakasih. Di mana kiwari ayana? Dina carita nu geus suda? Dina lambaran-lambaran koran nu pinuh ku lipstik pias? Lalaunan tulang iga diragap deui. Nu katuhu masih keneh kumplit, kumaha mun dipiteskeun deui. Dijieun kakasih nu anyar. Ngarah bisa silih cekel leungeun. Patarema rema-rema asmara. Hem teuing ku endah ari lamunan. Tapi barang ngaragap gado, ngaragap gurat-gurat kakolotan. Somantri seuri sorangan. Meureun ayeuna mah lain mikiran citresna, tapi mending mikiran jalan ka hareup. Mikiran hirup sanggeus tutup hirup. Enya, tibatan diganggayong asmarakarma. Wilujeng kantun. Kamajaya. Lain teu wanoh ka salira. Tapi ayeuna lain waktuna ngumbar citresna. Kuring geus hayang nangtung dina alam nu beda. Somantri ngajuringkang dina kalangkang beurang.Kolebat beungeut anak nu panggedena. Bet nyeredet kana hate. Naha dunya kudu misahkeun raga aing jeung manehna. Patalimarga nu mindeng ngabengbat dirina. Enya, ukur taun kali bisa tepung. Kitu ge lamun rajeun Somantri nyuratan bari kudu dicampuran bohong. Padahal inget asa kamari si eta diakod dibawa solat ka tajug. Sajajalan bari netrot menta tembang pupujian. Anakna nu bungsu ukur genep bulan sakali kakara bisa badarat, malum digawe di kapal pesiar. Teuing neangan naon dina sagara. Teuing geus manggih naon dina kaleongna kapal. Sabab unggal pareng balik, ukur rumahuh suda ambekan. Nu panengah, memang teu kacatur jauh tina bujur indung. Tapi nasib nangtukeun lain, kudu ninggalkeun dunya dina umur can panceg dua puluh taun. Geus puguh nu jadi pamajikan, baheula keneh geus ninggalkeun karamean dunya. Deudeuh teuing, Nengsih, gerentes Somantri. Nengsih? Saha? Teu. Tulang iga nu manehna leungit, teu ngajanggelek jadi Nengsih. Lain. Lain manehna. Sabab geuning teu sanapas. Sabab geuning teu sairama. Dilelempeng angger bengkok, teu dibebener tambah mancangah. Moha.Teup! Kukupu eunteup na dahan Camara. Unggal isuk jeung sore. Pasti. Wilujeng enjing kasatiaan. Nengsih kareungeu sora Akang? Watir ketang ku raga badag anjeun. Hirup kudu aya dina tungtung curuk indung anjeun. Nepi ka kuring mindeng hemeng, naha saha pamajikan kuring sabenerna. Anjeun atawa indung anjeun, Nengsih. Baluas pacampur pias. Sorot mata anjeun mindeng nembus kana jajantung mun aya kahayang nu can cumpon. Hanjakal. Nu matak kuring yakin, anjeun lain tina tulang iga kuring nu leungit Somantri nyusut juru panon. Baheula keur campuh kesang jeung tunggara. Nengsih kungsi ngeusian bagian kahirupanana. Tapi sabenerna karunya. Matak watir. Sabab dina alam merdeka, kudu papisah salawasna. Papisah? Teuing papisah teuing dipisahkeun. Da geuning waktu nanya kana hiliwirna angin, anjeun leungit cenah teuing ka mendi. Ninggalkeun barudak tilu bolon keneh. Disupata dajal. Nangkarak bengkang.Teup! Kukupu eunteup na dahan Camara. Unggal isuk jeung sore. Pasti. Anjeun moal apal salaki anjeun ngalelempeng ngambay dasi. Ukur saliwatan. Kukupu geus hiber deui. Tangtu lain karep nyeuseup madu. Asa pamohalan dina tangkal nu ngarangrangan, masih keneh aya madu nu bisa diseuseup. Tapi kajudi ku Somantri, unggal tas ditepungan Kukupu, Camara nu ngarangrangan katingali hegar deui. Jagjag deui. Harita Somantri kakara eungeuh. Horeng masih keneh aya Kukupu nu daek eunteup dina dahan nu ngarangrangan. Breh kalakuan manehna. Kagambar dina dingding pulas kayas. Pias. Enya, Somantri inget deui. Baheula, manehna kakara daek eunteup lamun puguh piuntungeun. Daek andekak lamun kaijir batina. Sanggeus ngalobi, nyarungsum basa nu narik ati, lamun kabayang ngentep gepokanana. Cadu teuing daek ripuh. Daek mere bantuan ka jalma malangmang-mulungmung. Padahal kiwari, satutas ngecagkeun jabatan nu baheula jadi andelan, kakara hate halabhab. Batin kajudi sepi. Kiwari geuning butuh ku batur keur pakumaha. Enya, mindeng dina lengkah nu can parat. Somantri nganti-nganti Kukupu nu daek eunteup. Pasti. Unggal isuk jeung sore. Ngarah naon nu halabhab dina diri, bisa kapepes. Hayang, hayang siga dahan Camara nu ngarangrangan tapi geuning masih keneh aya Kukupu nu heman datang."Bapa teu kedah salempang, abdi salamina ngadeg di gedengeun bapa," atra sora asisten pribadi Somantri, basa manehna keur bingung diasongan proyek listrik tegangan tinggi, nu kaerong sakumahaeun teuing pangaruhna ka masarakat nu kabeneran kaliwatan ku eta jaringan. Paling copel, maranehna kudu diusir disina ngajauhan lokasi. Kiwari, geus teu kadenge sora asisten pribadi mangsa manehna galideur pikir. Mangsa sepi maturan. Mangsa angin peuting nyeleketkana pori-pori. Na ka mana anjeun sinatria, bet leungit tina pakalangan. Padahal kakawen geus mimiti mangkat. Reungeukeun toroktok ki dalang, mere ciciren. Tapi naha anjeun teu karampa. Lampias."Kantun gagalkeun tender Si Anu, tawis tender abdi, minangka panyombo kanggo bapa, kantun milih bae. Bumi di Cikapayang Residence. Bade gentos mobil, atanapi nu sanesna. Teu langkung. Abdi mah seja ngiringan," anteb pisan harita mah nyaritana teh. Enya, pengusaha muda koleha Somantri. Tapi kamari basa manehna butuh kavling keur anakna nu bungsu, dua poe can deuk rengse. Sihoreng hirup ukur panggung wayang. Paingan ceuk ki dalang, nu geus eleh jajaten kapaksa kudu narima diasupkeun kana kotak. Hem ... Somantri rumahuh deui. Nyeri. Beuki linu karasana, tulang iga beulah kenca. Mareng jeung Kukupu hiber ka jomantara. Somantri inget ka Nurlela, simpenan baheula. Mahasiswi salah sahiji akademi sekretaris, nu remen daek silih simbeuhan kadeudeuh asal dibere baju weuteuh. Daek bagadang sapeuting jeput maturan, padu isuk dibantu uang kuliah. Harita mah teusing kapikir, naha masih keneh aya awewe nu cenah berpendidikan luhur tapi bangga ngabedakeun mana halal mana haram. Kakara bieu, basa ningali kukupu nepungan Camara nu geus ngarangrangan. Somantri eling. Meureun nu kitu disebut cinta sajati teh.Tombol telepon boborelakan. Ngahiap-hiap. Enya, geus rek muter nomer telepon, maksud hayang nepungan Nurlela. Tapi lima angka di hareup geus inget, ngan weleh teu inget dua angka panungtungna. Diinget-inget kalah muncul rebuan angka. Biheung ratusan angka. Ngabaris. Ngacung-ngacung hayang dipundut. Angka-angka teh ngaleungit. Diganti ku rebuan leungeun nu sarua ngacung-ngacung hayang dipundut. Rebuan leungeun masarakat nu kaperdaya. Enya, rebuan leungeun masarakat Bojongkaso nu ku manehna diusir. Diungsikeun ka pasir. Sabab dina eta lahan rek dijieun kompleks pertokoan panggedena sa-Asia Tenggara. Rebuan leungeun nu minangsaraya, sabab duit pangusirna teu cukup keur ngabangun nyieun saung. Enya, kakara kabehdieunakeun Somantri mireng. Sihoreng nu dibikeun ka masarakat ngan ukur saparapatna. Hem ... hampura kuring. Sugan nya di aranjeun nyampakna lautan hampura.Peuting waktu disarungsum jempling, Somantri inget deui ka Nurlela. Salila-lila manehna diuk hareupeun meja telepon. Buku catetan disingkaban. Tapi teu manggihan telepon imah manehna. Malah nu kapireng ukur angka-angka nu ngabegegan. Nurustunjung cenah. Kolot-kolot masih mikiran neuhneur pinareup Nurlela. Lain. Lain maksud ka dinya, angka-angka. Lain hayang ngamalirkeun hasrat salaku lalaki. Somantri noroweco. Tapi angka-angka angger ngabegegan. Nepi ka reupna sare, sirah neuleukeum kana meja telepon teu manggihan angka-angka nu merenah. Angka-angka nu nepungkeun manehna jeung Nurlela.Sora adan subuh ngalanglaung, nyulusup kana jero simbut-simbut kandel. Ngahiap-hiap ngajak nangtung ajeg nembongkeun pangabaktina. Tapi Somantri masih keneh neuleukeum kana meja telepon. Pabeubeurang sora mobil balawiri, sora kenek ngagorowok ngajak naek tutumpakan bari teuing ngajak ka mana. Naha ka pasar? Ka kota? Atawa kenek-kenek nu salawasna inget ka tempat pangbalikan. Ningnong. Ningnong ngadenge sora bel disada. Somantri nguliat babatek. Enya ceulina masih keneh inget kana bel batan kana sora adan. Gentak ka hareup, saha nu nyaho salah saurang kolehana datang, pangangguran rek ngajak ngobrol. Kajeun lain ngobrolkeun bisnis, renghapna. Kulutrak panto dibuka. Somantri ngajengjen. Nu datang lain Nurlela. Lain kolehana. Karuhan ari anak-anakna mah, asa jauh tanah ka langit. Teu ngimpi-ngimpi acan. Nu datang teh mojang geulis, dikudung biru sausap."Assalamu alaikum ..." cenah uluk salam, anteb naker. Payus jeung rupana, pantes jeung kudungna."Euh ... wa alaikum salam ..." Somantri males asa kararagok. Teuing sabaraha usum, biwir manehna garing tina ngalapalkeun kalimah Gusti."Kieu saleresna mah, Pa!" ceuk eta wanoja sanggeus diuk jeung ditanya naon pamaksudan. Barabat nyaritakeun majar rek ngajak ka Somantri, ngahadiran acara diskusi agama di Masjid poe Minggu nu bakal datang. Somantri ngahuleng. Saumur nyunyuhun hulu, kakara harita aya nu ngajak lawung dina diskusi agama. Memang bener, urusan diskusi, seminar atawa lokakarya geus teu kaitung jumlahna. Tapi lain diskusi agama. Lamun dibarabatkeun dipanjangkeun, urusan manehna mah museur dina urusan duniawiah."Ke ke ke ... naha teu lepat ieu teh, Neng?" Somantri gugup. Kararagok. Naha naon nu kudu dibahas. Naha bab mana nu kudu dicaritakeun."Leres, Pa! Sanes Eneng ..." ceuk eta wanoja ditungtungan ku imut. "Bapa teh salah sawios tokoh. Nu mawi kacida bingahna mun tiasa nyayogikeun waktos, kanggo ngaguar pamendak bapa, geusan pulunganeun abdi nu ngora ..."Somantri ngahuleng anteb. Nurlela ngabarakatak. Asisten pribadina ngusek nyeungseurikeun. Riab koleha Somantri tutunjuk. Beda alam. Beda konsep hirup, cenah. Ret Somantri ngareret ka Laras, liuh, lungguh jeung adem. Tangtu, ceuk pikir Somantri harita, rumaja samodel manehna moal ngarti kana persaingan bisnis kiwari. Somantri salah sahiji juntrung lalaki nu ngagem konsep agama di masjid, teu kudu dibawa kana kahirupan sapopoe. Agama lain di hotel. Lain di pasar. Lain di rumah sakit. Lain dina tempat-tempat mewah lianna. Tapi agama dina buku-buku kucel jeung sesa geget. Enya, eta bae kitu nu kudu dicaritakeun teh? Kieu meureun ceuk basana mah. Paradigma Berpikir. Usahawan Dan Agamawan. Sieup. Tapi naha barudak bakal ngarti. Atawa matak naon ngaguar pamanggih manehna, waktu keur reureujeungan jeung Nurlela. Enya, urang caritakeun sikep mental barudak ngora dina urusan nyumponan uang kuliahna. Tapi meureun Nurlela mah minoritas. Kurang hade mun dianggap jeung dijadikeun makalah.Nu geulis wanoja nu liuh tea geus indit. Bari angger ngadagoan Somantri minggu hareup. Waktu nyaritakeun sibuk rek kontrol kasakit ka Singapur, nu geulis teu beakeun akal. Angguranan ngaduakeun, sing enggal sehat ngarah dina waktosna tiasa sumping cenah. Eleh deet. Dua poe dua peuting Somantri teu bisa konsentrasi, jajauheun bisa tibra sare. Beungeut Laras asa anteb nembongan. Panonna nu linduk sumarambah kana hate. Ras inget Kukupu nu satia nepungan Camara nu geus ngarangrangan, isuk jeung sore. Satia. Leos ka toko buku, nu ngaranna buku agama diborong nepi ka kana taksi teu kawadahan. Can kapireng kudu kumaha macana. Sapopoe ngadekul macaan buku. Tapi ahirna angger lendeng. Dina poe Saptu manehna kakara cindek. Matak naon rek ngaguar lalakon hirupna bae. Itung-itung macakeun otobiograpina. Sabab cenah nu ngaranna biograpi jelema kawentar mah salawasna matak ngahudang kapanasaran generasi ngora. Enya, hade kitu bae. Somantri cindek kana implenganana. Nurlela datang ngadadar pangalamanana. Enya asa beuki tambah sumangetna. Nengsih datang dina impian, beuki nambah acining pangalaman sajati.Dina waktuna diskusi, isuk-isuk keneh geus datang ka masjid. Tapi didagoan euweuh nu datang. Nepi ka waktu lohor geus kaliwat, nu rek diskusi can deuk datang. Kakara kira wanci satengah dua. Laras datang. Gek diuk hareupeunana. Heuleut sawatara waktu Laras jadi ngalobaan. Sapuluh. Duap puluh, Malah samasjid pinuh ku Laras kabehanana. Dina dinding. Dina palapon. Dina rak buku. Dina lalangit. Malah dina sakur-sakur tempat nu kosong, nya di dinya Laras diuk, emok cabok. Somantri mimiti caramah. Tapi teu kedal tina lisanna. Ieu mah bagilir. Mimiti nu caramah teh otakna. Laju nu caramah teh leungeunna, sukuna, nepi ka ahirna nu caramah teh hatena.Laras teh Kukupu nu satia nepungan manehna. Salila caramah teu katembong nu seuri. Boa meureun di masjid mah, moal aya nu seuri jeung nyungkelit ati. Moal patukeur nandatangan tender. Somantri tungkul, maca kahirupanana sorangan. Rema-rema anteng mukaan lamaran kahirupan, nu geus ditulis dina keretas bodas. Mangsina rupa-rupa. Aya nu ku mangsi emas, aya nu make mangsi beureum hanyir getih. Malah aya dina sababaraha lambar, nulisna teh make mangsi ku kokotor. Nepi ka unggal dibaca, mabek matak lendeng nu macana.Somantri tanggah. Ti palataran masjid keneh, kapireng jelema nu ngagimbung. Diantara hadirin atra kabireungeuh Laras nyampeurkeun, mapagkeun manehna. Somantri peureum. Kukupu nu biasa eunteup, sieun ngageleber deui. Najan boga kayakinan unggal isuk jeung sore bakal nepungan. Kakara harita Somantri bisa ngaluarkeun cimata, sanggeus sakitu lila karasa saat. Sugan enya Laras teh Kukupu nu rek nepungan Camara nu ngarangrangan, unggal isuk jeung sore. Pasti. Somantri tungkul. Tapi barang tanggah deui, bet siga samemehna. Sakuriling bungking dina unggal lahan nu kosong, kabeh ge dieusian ku Laras. Emok cabok anteb nakeranan. Laras. Kukupu. Camara. Pagaliwota dina palataran hate. ***
HAREPANKu Maman Moch. Dachman
"Kaleresan, tepang di jalan, mulih timana Eteh teh?""Wangsul ti Bandung, puguh Eteh teh. ari Adi Ii bade ka mana geuning, sonten-sonten kieu?""Eta bade ka Cicurug, aya peryogi ka Syarif"."Sakantenan atuh, Eteh ngiring ludeung, Eteh bade ka Ukan, ka Pabrik Es, urang mapah we nya mapay Cimulu. Ari embi sareng Emang daramang di Sukapura?"."Alhamdulillah dina wangkid ieu mah, sarehat Ema sareng Abah teh"."Manawi pareng, enjing, Insya Allah, Eteh hoyong ka ditu, ngalayad Emang sareng Embi".Lebah sasak Cimulu, nu bras ka jalan Pabrik Es duanana papisah, nu jajaka terus lempeng, ngebat mapay Cimulu rek terus ka Cicurug cenah, ari nu wanoja mengkol ka katuhu meuntas sasak Cimulu, kebat ka jalan Pabrik Es.Di jalan Pabrik Es, kasampak pribumi, awewe salaki, keur ngalong di buruan, bari ngawarangkong, nyerangkeun nu lalar liwt sore-sore. Barang sidik ka nu asup ka buruan, duanana ngabageakeun nu karek datang."Aeh-aeh geuning Eteh, iraha ti Bandung?""Nembe keneh pisan, ti Pancasila langsung ka dieu we, ngadon mapah bieu teh, pedah kaleresan pendak sareng Adi Ii, ti Sukapura bade ka Cicurug saurna mah"."Ari putra sareng saha geuning teu dicandak?" cek pribumi istri."Kapan tos lami dicandak ku Ua-na, nu di Sukalaya. Da kapungkur teh, basa Eteh rek mios ka Palembang tea, Kang Wiria katut Ceuceu-na ngahaja ngurihit, budak mah bade diurus ku akang jeung Euceuna saurna teh"."Ari saena mah Teh, cek Ukan ieu mah, tos we budak teh candak deui ku Eteh. Diurus ku nu sanes mah enya ge Uana nyaaheun, moal saperti nyaahna indung ka anak, najan itu ge kolotna keneh-kolotna keneh. Pan aya, sanes Kang Wiria teh putrana, anu masih keneh ngiring sareng anjeunna di Sukalaya."Puguh ari kituna mah, kapungkur ge basa dipasrahkeun ka bapana teh, pedah we Etehna bade teras ka Palembang tea, tapi Insya Allah, enjing atanapi pageto mah, rek dibantun deui we, sugan dipasihkeun ku Kang Wiria. Ayeuna mah rek ngadon reureuh we heula Eteh teh di dieu"."Nya mangga bae, da kamar Eteh ti kapungkur dugi ka ayeuna ge kosong keneh bae, teu aya nu ngeusian ieuh". Pribumi istri mairan.Isukna, poe Minggu, wanci haneut moyan, Ukan jeung rakana nu istri, nu kamari sore karek datang ti Bandung, katut garwana Ratna Suminar, geus ngariung deui bari ngarot, di patengahan."Hoyong ka Sukapura tea Eteh teh, ngalayad Bi Dedoh sareng Mang Uhria. Hoyong tepang deuih pangpangna mah, puguh tos lami pisan teu pendak, pedah kamari tepang sareng Adi Ii, waktos di jalan kadieunakeun"."Aeh muhun, kumaha cenah daramang Bi Dedoh teh, ari eta kumaha Adi Ii masih keneh janten Jurutulisna, pedah aya wartos ti rerencangan Ukan, hoyong ngalih ka Bandung saurna mah, geura ku Eteh engke taroskeun, leres henteuna.""Ari bade ka Sukapura mah, atuh ayeuna we meungpeung enjing keneh, tuh kaleresan aya Mang Karta, kana becana" cek pribumi istri.Mang Karta digupayan teh, gasik nyampeurkeun."Mang Karta! pangjajapkeun pun lanceuk ka Sukapura nya! antosan we di ditu dugi ka mulih deui ka dieu."Saleosna beca ka Sukapura, bari meresan gelas dina meja istrina nyarios ka carogena: "Mun aya deui mah jodona, Teh Inyi teh saena mah rumah tangga deui, ngarah putrana kaurus, henteu diurus teuing ku nu sanes"."Puguh kitu kahoyong mah, Kang Ukan ge".Di Sukapura, pedah masih keneh pernah bibi, jaba geus larbek tea, teu pupuntenan ti hareup deui, tapi terus we ka pipir, malibir, ngaliwatan popoean nu karek disampay-sampaykeun bari uluk salam."Aeh-aeh geuning Inyi eta teh, sukur geulis, Embi dilongokan, iraha mulih ti Palembang? Kamari ba'da Magrib, ti Ii aya beja teh, tepang jeung Teh Inyi cenah, di Pancasila. Damang Mbok Enik di Palembang?" cek pribumi bari milihan daun seureuh, lemareun."Baku Embi mah, ari tataros teh, mani teu masihan omber kanggo ngawalerna". Bari nyolongkrong munjungan, gek diuk gigireun pribumi."Ti Palembang mah tos saminggu, ngadon reureuh di Bandung, di Ocin. Kamari dongkap ka Tasik mah, ngadon mondok di Ukan, di Pabrik Es. Alhamdulillah, nalika dikantunkeun mah Bi Enik teh nuju sehat teu kirang sawios-wios, mung sok humandeuar bae, pedah hareudang panginten benten sareng didieu"."Enya sukur, ari pada-pada sehat mah, hareudang saeutik mah jamak we. Embi ge jeung Emang di dieu alhamdulillah dina waktu ieu mah, keur aya dina sehat wal afiat, mugi-mugi we sing saterasna"."Amiiin ...""Lain, Embi mah kagok hanca ieu teh, keur ngelabkeun seuseuhan baju Emang-na, tah kabeneran aya Ii, baturan ku Ii heula we nya". cek pribumi bari cengkat."Mangga Embi, mangga, keun we abdi mah kantunkeun we".Saleosna pribumi, semah dibaturan ku jajaka, putra cikal pribumi, Hanafi, nenehna sok di Ii-Ii. Baheula mah keur pada-pada budak, ngariung di jalan Sukawarni sadulur-dulur. Tatangga teh jeung baraya wungkul, atuh arulinna ge babarengan we jeung dulur-dulur keneh, jeung babarayaanana keneh. Keur mah sapantar, pakokolot supa meureun pibasaeunana mah, katurug-turug katalian keneh baraya.Sanajan ari umur mah leuwih kolot nu lalaki, tapi ngabasakeun maneh mah keur soranganeunana nga Adi-keun. Atuh ka anu istri teu weleh nga Etehkeun wae, da memang kitu pancakakina, Teh Inyi, Inyi Suhaedah, panjangna mah, pedah putra kapi-Uana.Ayeuna geus pada-pada dewasa, nu lalaki mah masih keneh lelengohan, sedeng nu wanoja mah geus jadi randa deui. Lantaran caroge ngantunkeun nalika anom keneh pisan, bari ninggalkeun putra umur kurang leuwih dua taunan. Kitu ge putrana mahh di roroj ku Ua-na ti pihak carogena baheula, di Jalan Sukalaya.Kaleleban ku caroge, aya kapiraina ngajak ka Palembang teh, giak nuturkeun, sugan we cenah kabangbrangkeun.Sataun satengah mimilu ka Palembang jeung nu janten kapi-rai-na, ayeuna mulang deui ka Tasikmalaya, ngadon ngarereb di nu janten rai di Jalan Pabrik Es.Bubuhan jeung baraya tea, ka Jalan Sukapura teu weleh ngalongokan deui ka nu jadi bibi, ayeuna disanghareupan ku putrana anu Cikal, batur ulin baheula jaman keur budak."Geuning ari Adi Ii mah, teu acan keneh bae rimbitan. Kade keh kaluli-luli, padahal yuswa mah kapan tos langkung ti nyekapan, piraku ari bade lelengohan bae mah" Cek Inyi, taya sar-sari kagok, atawa tumarimpang, pedah jeung babaturan baheula tea we."Kapameng puguh Teh, aya rencana hoyong ngalih ka Bandung abdi teh, pedah aya wartos tiasa dibenum di ditu, manawi pareng hoyong ngalih heula kaditu"."Paingan sar Kang Ukan tadi enjing, cenah Adi Ii bade ngalih ka Bandung. Ana kitu mah leres panginten, wartos nu katampi ku Ukan teh nya?"."Nya kitu ari rencanan mah, janten deui jurutulis we di Bandung-na ge, pedah di Instansi TNI, di Jalan Jawa, janten padamel Sipil-na kitu ge. Nanging nya kitu, sanes kirang upami deuih, pedah kaleresan Eteh sumping ka dieu. Ti kapungkur keneh kahoyong mah nyarios teh, mung pedah Etehna ka bujeng angkat ka Palembang tea harita. Adi Ii teh hoyong ngiring nyaah kanu janten putra, tibatan dirorok ku nu janten Ua-na di Sukalaya, urang urus deui we ku urang duaan, sasarengan di Bandung. Kitu ge upami Eteh-na teu aya pamengan. Hapunten deuih, Adi Ii teh pedah digariduskeun sapertos kieu, ku emutan mah pedah asa baheula bae, asa jaman urang keur barudak keneh. Janten asa teu karagok deui Adi Ii teh. Malih ka Kang Ocin mah parantos ngadongeng Adi Ii teh, nalika ka Bandung. Walerna harita mah, kumaha Eteh-na bae, saurna teh. Malah sakantenan wawartos, yen Adi Ii bade ngalih ka Bandung, disambat malah pikeun panganjrekan saheulaanan mah di Gang Liogenteng"."Teu aya ari pamengan mah Eteh teh, nanging eta, naha henteu matak janten pamengan kanggo Adi Ii ku anjeun, kapan Eteh mah ayeuna kasebatna mung ukur randa jaba bari ngabantun buntut, uruseun keneh"."Ulah janten emutan lebah dinyana mah, margi kahoyong ieu teh ku Adi Ii parantos didongengkeun ka Ema sareng ka Abah. Atuh ka dulur-dulur, ka sadayana oge parantos didongengkeun, ti kapungkur keneh, nalika Eteh angkat ka Palembang. Malah kamari basa urang tepang tea, sadongkapna ka Cicurug teh, didongengkeun deui ka Syarief, pada ngarojong sadayana ge, malah sae we cenah nu aya, moal janten kagok pajar teh pedah ka duanana sasat baraya keneh"."Nya ari kitu onaman, Rteh mah ukur dulang tinande, mung teu aya lepatna Adi Ii teh, kaditu sumping, ka Kang Ukan, ka Pabrik Es, dulur Eteh nu pangcaketna"."Tangtos kana kitu Insya Allah, bade ngaja dongkap kaditu, ka Kang Ukan".Bubuhan kajurung ku pernah dulur tea, ieu ge taya kabeuratna. Rencanan Hanafi jeung Inyi teh estu lancar pisan, taya halangan-harunganana. Dirapalan ge henteu raramean-raramean acan, siduru isuk we wungkul, tapi ari dulur-dulur mah, katut baraya ti Jalan Sukawarni, kabejaan kabeh. Malah budak ti Sukalaya ditungtung ku nu jadi Ua-ba, bisi rek diurus deui ku indungna, moal ngoretkeun cenah.Puguh we aratoheun, komo indungna mah, teu sirikna digalentoran budak teh, sataun satengah kitu ditinggalkeunana ge, piraku teu sono, estuning dirawu-dipangku budak teh. Teu mangkuk bubulanan, nu anyar rumah tangga teh, pindah ka Bandung, ngariung saheulaanan jeung nu jadi adi di Gang Liohgenteng.Aya taunna rumah tangga, budak teu katingali-katingali rek adian deui, geus manjing sakola diasupkeun ka Sakola Rakyat teh, can adian keneh bae.Ku kituna budak jadi diwowoy ku ti ditu-ti dieu, ku Emangna budak teh dipupujuhkeun, tas sakola Rakyat kudu ka Madrasah di Gg Muncang, ku Bapa terena sagala kabutuh sakola katut pakean kacumponan, lantaran geus kalah wowotan sabada usaha ka dokter kaditu-kadieu, yen Hanafi mah gabug, maol bisa boga budak, tungtungna ka anak tere teh, geus teu jiga ka anak tere deui, estuning saperti ka anak teges bae. Paribasa keun wae cenah, da eta ge sarua pernah anak keneh.Taun 1963, ekonomi harita keur meujeuhna ramijud kitu deui Hanafi ngarasakeun kumaha kateugna ekonomi harita, kontrakan imah ge pindah ka nu rada murah, jaba anak tere maju ka SMP. Ngigelan biaya hirup di kota Bandung mimiti karasa adug-lajerna, ngan kanyaah ka nu jadi anak mah teu rengrot-rengrot, teu asa ka anak tere deuih.Kahirupan Pagawe Nagri harita estu seuseut-seuat. Karasa pisan ku Hanafi sakulawa. Meuli buku sakola kuer anak hiji ge geus karasa beuratna, sanajan masih keneh bisa meulian buku urut harita mah, di Jalan Belakang Factory, atawa di Jalan Jatayu.Buku tulisna nya kitu keneh, teu kabedag, ari kudu meuli anu weuteuh ti toko mah. Sok dibantu-bantu mun di kantorna bisa menta kertas folio garis, ngahaja dibagi dua, dipotong ku silet urut, nepi ka buku tulis budak teh teu sarua jeung batur, lantaran buku tulis nu ieu mah jadi manjang ngenca katuhu, teu sarua jeung buku tulis nu biasa.Tapi si anak teu jadi matak pugag kana diajar, lantaran buktina di kelas teh sababaraha kali pernah jadi bintang pelajar, matak bungah nu jadi bapa terena. Meunang tisusut tidungdung teh katara hasilna, kabuktian teu matak nguciwakeun.Nyanghareupan ujian SMP, kakara Hanafi kalah wowotan, moal sanggup mun kudu nuluykeun sakola ka SMA mah, teu kacipta jaga mun kudu nuluykeun ka Perguruan Tinggina."Ujang! Lain teu nyaah Apa teh ka hidep, tapi kamampuh Apa keur nyakolakeun teh, geuning terus wae ngurangan. Kaharti ku Apa oge, Ujang teh hayang meureun neruskeun sakola ka anu leuwih luhur, tapi bisi henteu tepi pikahareupeunana, kumaha mun sakola teh neruskeunana ka STM bae, ka STM mana bae, kumaha karep Ujang, sugan we tereh-tereh bisa digawe ari ti STM mah." Cek Hanafi ka nu jadi anak terena harita, indungna mah ukur ngalimba di juru."Sawios Pa, ka STM ge teu pamengan," walon budak halon naker."Enya kitu, malah meureun bakal bareng jeung Mang Subur ti Tasik, adi Apa nu bungsu, cenah hayang sakola di dieu, di Bandung. Dibiayaan ku Adi Apa nu kaopat, Mang Udin. Keun mun tea mah jaga, aya milikna sarerea, bisi Ujang hayang deui neruskeun sakola, teu mustahil Pangeran mah wenang ieuh, atawa saha nu nyaho, Ujang bisa ngabiayaan maneh pikeun neruskeunana.""Muhun, mugi-mugi bae Pa."STM budak teh bisa tamat, bareng jeung Emangna ngan beda jurusan, itu mah jurusan Listrik, ari manehna jurusan Mesin.Geus kitu we meureun milikna, satamatna ti STM teh, lantaran ngan anak sahiji tea, Hanafi ngarasa keneh mampuh pikeun ngabiayaanana, najan bari maksakeun, bari tipepereket, dibelaan ngabagikeun huap, asal budak bisa sakola."Ujang! Teu burung geuning tamat ti STM, tapi da Apa mah asa euweuh biayaeun deui ukur Ujang wungkul biayaeun teh. Adi Apa nu bungsu, geus aya nu sanggupeun ngasupkeun diajar digawe di PLN Tasik. Geus jongjon, bisi ieu mah, bisi hidep hayang keneh sakola, rek maksakeun we Apa mah, ngan ulah ka Universitas bisi kateug, ka Akademi we heulaanan, sugan sanggup keneh ari ka Akademi mah ngabiayaanana." Cek Hanafi ka anakna."Ulah maksakeun teuing anjeun atuh Pa, ari teu sanggem mah, bilih sawan kuya ka payunna." Indungna nembrong."Lain, lain kitu Apa mah, ngawariskeun pakaya mah pimanaeun, puguh teu boga Apa teh, batan sakieu, ari bisa kadada kaduga keneh mah atuh sakola-sakola sing junun, da ngan ukur Ujang wungkul biayaeun teh, teu kaselapan nu sejen, urang maksakeun we, ngan mihape teh, Ujangna oge sing milu prihatin.""Sakantenan bae wawartos, upami kawidian ku Apa sareng Ema mah, bade daptar teh ka Akademi Industri, sareng rerencangan ti sakola, pedah nampi lulusan STM oge.""Kitu nya hade."Taun kadua di Akademi Industri, aya bea siswa ti Yayasan Naumann Stifftung, ti Jerman Si Ujang kaasup nu meunang bea siswa harita, teu wudu galumbiraeun. Hanafi jeung bojona, komo budakna mah, lantaran aya harepan sakola bisa tamat, najan ngan ukur tingkat akademi. Sataun mah Hanafi teu milu ngabiayaan, da bea siswa nyukupan keur sagala kaperluan kuliah harita.Maju taun katilu, kahirupan beuki seuseut-seuat, Hanafi jeung Inyi pada nyumbang ku dulur-dulurna, boh ku anu ti Tasikmalaya, boh ku anu aya di Bandung. Lagu budak namatkeun kuliah teh kalah wowotan, teu sanggupeun deui nuluykeun, tungtungna sina pere heula, sina istirahat, da geus puguh geus hese ngabiayaanana deui.Budak teh teu ngarasula deuih pedah eureun dina kakagokna pisan, eureun sakola keur dina mumunggangna pisan, rek namatkeun jadi kateug, tapi dalah dikumaha, ngan ukur nepi ka dinya kamampuhan nu jadi kolot, teu ngabibisani.Ayeuna nu jadi indung tihothat ka ditu ka dieu, ka dulur ka baraya menta tulung, ngadon ngumaha sangkan budak bisa neruskeun sakola, atuh mun teu bisa, sina diajar digawe, teu halangan.Teu hese harita mah, aya kapiadina nu jadi Ahli Pembukuan, budak teh diajak, sina diajar digawe dina bagian pembukuan, sanajan dasar sakolana mah ti STM Jurusan Mesin. Ku lantaran teu kaerong deui pijalaneun ka hareup, sanajan bari jeung lain pakna oge, ari dikeureuyeuh diajar, bari jeung dikeureuyeuh dileukeunan, ku nu jadi Emang dididik jeung dibina. Teu burung bisaeun ngigelanana, malah jadi hideng sorangan, sanajan harita dasarna STM oge. Keun wae cenah, rek kursus Tata Buku ti awal deui, ti mimiti Bond A, Bond B, nepi ka APM-A, APM-B, malah terus kana Kursus Akuntansi oge dikeureuyeuh deui, nepi ka jucungna.Geus karuhan kitu, nu jadi emangna ge harita kacida atoheunana, malah pokna ge: "Geus elmuna kacangking mah, pek rek neangan deui gawe ka nu sejen ge, moal melang Emangna ayeuna mah, komo sertifikat ge geus boga pan ayeuna mah."Dididik praktek ku nu jadi Emang, ditambahan ku kursus nepi ka meunangna sertifikat, waktu neangan gawe ka tempat sejen teh, estuning lalogor pisan, malah bisa disebutkeun pada ngahiap-hiap.Pindah gawe ge teu hese, jaba dijujurung ku nu jadi emangna, ngarah bisa mandiri pajar teh. Kahirupan si anak mimiti neutneutan, malah nepi ka bisa kuliah deui ngabiayaan maneh, tapi henteu neruskeun Akademina tea, ieu mah estuning ti enol deui, ti awal deui, make jadi milih ka Ekonomi kuliah ge, teu burung lulus.Yayasan ti Jerman nu pernah mere bea siswa waktu keur di Akademi disuratan deui, bari nerangkeun geus lulus ti Fakultas Ekonomi, susuganan aya deui bea siswa keur S-2 na. Jawaban surat ti Jerman matak ngagumbirakeun deui bae Si Ujang bisa neruskeun sakola S-2 na di ditu, kalayan bea siswa deui.Teu ngaduakalian nyuratan, bea siswa ditarima, Si Ujang indit ka Jerman neruskeun sakola ngandelkeun bea siswa, teu ngabiayaan maneh deui.Hanafi jeung pamajikanana kacida galumbiraeunana, asa cacap ngabiayaan sakola ka nu jadi anak, baheula teh cenah, sanajan bari engkak-engkakan oge.Ayeuna kari senangna, tumaninah kakolotnakeun, najan kahirupan ngan sakadar cukup, taya leuwihna, hirup duaan ngandelkeun pangsiun teh, asa meujeuhna, teu dibelaan anjuk ngahutang, cara batur.Estuning jongjon, kari ibadah kakolotnakeun.Keur mah aya tapak, goreng-goreng ge pernah idek liher di pasantren jaman budak keur di Tasikmalaya. Ayeuna teh Hanafi jadi mukaan deui kitab, bareng duaan jeung pamajikan, kaimanan ka Allah beuki ngandelan, alatan umur terus ngolotan, rek naon deui cenah.Malah beh dieu mah, beuki nyongsrong kaimanan teh ku cita-cita jeung kahayang, hayang namatkeun rukun Islam, hayang mungkas ku ibadah Haji, tapi kahayang teh, ukur disidem dina hate, da pimanaeun, ongkosna ge lain bantrak-bantrakeun.Sok aya jorojoy eta ge Hanafi teh, rek menta we cenah ka nu jadi anak, pikeun piongkoseunana mah. Tapi hatena teu mikeun keneh bae, asa kasieunan Hanafi teh, sieun aya anggapan ti anu jadi anak, kudu mulang tarima ka nu jadi kolot, pedah rumasa lain anak pituin tea.Sok ngalimba sakapeung mah Hanafi teh, mun kaparengan dina televisi aya berita nu keur ngalaksanakeun ibadah haji, boh keur miangna atawa keur mulangna. Malah sakapeung mah sok jeung cirambay, cimataan, bari ngareret ka nu jadi pamajikanana.Tampolana nu direret ge jiga nu sahate deuih, sarua keur ngumbar kahayang jigana, hayang bisa ngalaksanakeun ibadah haji, nu iraha boa rek kaalaman. Hanafi ngan ukur bisa ngaheruk, kanyaah ka nu jadi pamajikan asa encan tepi ka jucungna, asa encan tutas rarasaanana mah, mun encan ngalaksanakeun sujud, nyuuh di Tanah Suci, madepkeun diri ka Allah Swt di ditu, di Baitullah.Kawani ukur kana mesin tik, implengan anu dicita-cita, kahayang anu teu weleh ngeusian dadana teh, ukur bisa ditamplokkeun kana mesin tik, wujudna jadi surat, anu teuing ka saha boa ditujukeunana, da eusina ge ngan ukur kahayang jeung cita-cita wungkul. Cita-cita hayang ngalaksanakeun ibadah haji, jeung nu jadi pamajikan tangtuna oge, bari jeung teu sanggup pikeun ngongkosanana.Ari nu jadi anak di ditu, di Jerman, dicipta teh ti dieu, ti lembur, sagala aya, sagala nyampak, tapi da nya kitu, ari rek menta mah ka nu jadi anak, teu wani hate teh, Hanafi ukur ngarahuh.Teu karasa surat teh diamplopan, tungtungna dikirimkeun ka redaksi surat kabar. Tilu poe ti tas ngirimkeun, enya we aya dimuat dina koran, dina kolom "Surat Pembaca".Teu nyangka sacongo buuk, tilu poe sanggeus "Surat Pembaca" ti Hanafi dimuat, aya nu ngajawab ti batur, ti deungeun-deeungeun, ti salah saurang nu maca "Surat Pembaca" dina koran eta jigana mah.Jawaban suratna:Bandung, ping ...... 20...Timpah Salam Miwah Hurmat,Rengse maca seratan Bapa Hanafi dina "Surat Pembaca" kaping ... 20 ..., ngadadak jeroeun dada lir aya nu ngacak-ngacak, dina elak-elakan bet asa aya nu ngagenduk, malah teu karaos, cimata ngalembereh mapay pipi.Kaheman sepuh ka nu janten putra di nagri deungeun, bari dipapantes tuang putra sagala lubak-libuk di dituna teh, dunyana.Ari di dieu, nu janten sepuh, nu aya di banjar karang pamidangan, lieuk deui, tengo deui, ngarep-ngarep nu can karuhan, harepan ka nu janten putra, sugan aya kaemutna, nyumponan impenan nu teu weleh ngeundeuk-ngeundeuk kaimanan hate.Mung ukur tiasa titip du'a, mugia serat Bapa Hanafi, kaaos ku nu janten putra di ditu, sim kuring yakin, upami aya kaimanan di tuang putra, sok sanaos mung ukur sagores, sakumaha teuing manahna nu janten putra.Nanging, teu kedah janten rengat galih, nu model kieu teh teu mung ukur Bapa wungkul, malih nu sanes mah, nu janten ibu-rama teh, mung ukur janten panitipan anak wungkul.Baheula keur leutik, diririweuh bae kolot teh, ayeuna geus sagala aya, kolot teh diririweuh deui ku nu janten putu, paribasa mung ukur nitipkeun, malah tampolana, sepuh teh mung ukur janten tukang nyeuseuh wungkul.Duka saha anu lepat, naha lepat urang nu ngadidikna, naha lingkungan nu nyitakna, atanapi memang tanda-tanda ahir jaman, mingkin nyerelek, dunya nu tos cueut ka hareup, mata poe mingkin lingsir ngulon.Pikeun anaking di satatar Sunda, peupeujeuh Geulis, Kasep, sing emut kana purwadaksina, sing emut ka cungapan baheula. Cinta ka Allah, cinta ka Rasul-Na, katut cinta ka ibu-rama.Yaa Allah Yaa Rabbanaa, mugi Gusti ngajantenkeun abdi sadaya, anak-anak abdi sadaya, katut katurunan abdi sadaya, kalebet kana golongan ahli kasaean.Allahummagh firli waliwaalidaya warhamhumaa kamaa rabbaayaani shaaghiiraa.Timpah nuhun. ***
nSupriatna

Tulip Bodas

TULIP BODAS DI SANTA CRUZ
"Mas, masih ingat, ketika Mas ngebohong ke Mama sama Mimih?" cek Ratna, basa bareng muka nasi kotak, dahar di Sitinggil. "Oh, soal saya ngaku sudah punya isteri itu?" cekeng teh, bari seuri. Ratna unggeuk bari imut kareueut. "Semua, sudah diralat, diklarifikasi, Mas. Ratna sudah ceritakan ke Mama sama Mimih, siapa dan gimana Mas yang sesungguhnya," cek Ratna, daria. "Terima kasih, Nok. Sebagaimana janji saya, nanti selesai Upacara Wisuda ini, mau ikut ke Sukra," cekeng teh, daria. Ngadenge kitu, Ratna jigrah, hegar, bear marahmay. "Tapi ke Mama sama Mimih, jangan dulu bicara soal kita-kita. Pura-puranya, saya pingin ikut menghadiri sukuran Nok saja," cekeng teh. Manehna unggeuk, nyaluyuan. Ti tebeh anggang, Si Anto nyerangkeun, baeud kuraweud hangseur. Si Dasih, teu bisa ingkah, dikikintil bae ku salakina. Adan lohor, ngalanglawung ti Masjid Agung Sang Ciptarasa, marengan rengsena Upacara Wisuda. Sakumaha nu geus diniatan, milu balik ka Sukra. Dina mobil rental, saparat jalan, Ratna galecok ngabudalkeun kabungahna. Indung-bapana mairan ku kabungah nu sarua. "Kenapa ndak sama orang tua, Pak?" cek Mama. "Tidak kuat perjalanan jauh, Ma," cekeng teh. "Kapan-kapan, kita ke sana, sambil piknik, ya Nok?" cek Mimih. Ratna unggeuk bari umat-imut. Basa cunduk ka Sukra, mobil rental eureun di hareupeun imahna. Tarurun, bari angkaribung ku babawaan masing-masing. Peutingna, geus hadir Wa Haji Durahim jeung kulawargana, Pa RT, jeung tatangga, ngaluuhan riungan salametan diwisudana Ratna. Basa milu ngariung, nyaluyukeun diri, disarung, dikameja, dikopeah. Rengse sukuran, menta waktu pikeun nyarita. Kabeh nu hadir, rungah-ringeuh. Sanggeus diijinan ku Mama jeung Wa Haji Durahim ... "Bismillah-hirrohman-nirrohim. Assalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh ...," cekeng teh, teteg panceg. "Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh ...," tembal balarea. Ratna diuk lungguh, tungkul di gigireun indungna. "Mama, Mimih, Wa Haji dan keluarga, Pa RT, serta hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu, saya mohon maaf yang seiklas-iklasnya, jika pembicaraan saya ini, dianggap tidak layak, dan merusak suasana ... Sekali lagi mohon maaf. Malam ini, saya memohon dengan hormat, iklas ridonya dari Mama dan Mimih, serta Wa Haji sekeluarga. Tiada lain, maksud saya, untuk melamar ... Ratna," cekeng teh, lah-lahan. Hadirin haliwu. Mimih ngaharewos ka Mama. Mama ngaharewos ka Wa Haji Durahim. Tul-tel tatalepa. Teu lila ... "Assalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!" cek Wa Haji Durahim. "Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh ...," tembal balarea. "Kami terkejut, sekaligus merasa sangat gembira. Bagi kami, tidak keberatan. Tetapi, kami perlu mendengar sendiri, dari anak kami, Nok Ratna. Gelem, Nok?" cek Wa Haji Durahim ka Ratna. "Gelem ...," tembal Ratna bari umat-imut, luk tungkul. Balarea tingharewos tingkecewis. "Ada lagi yang mau diungkapkan?" cek Wa Haji Durahim. "Ada ...," cekeng teh, bari manggut. Ceg kana tas leutik na lahunan, sletingna diserelekkeun lalaunan. Eusina, dikaluarkeun. "Ini sepasang cincin platina, dan sedikit uang, sebagai tanda pengikat Nok Ratna ...," cekeng teh, bari nunda kotak ali papacangan jeung duit dina amplop, ka hareupeun balarea. "Gimana, Nok?" cek Wa Haji Durahim ka Ratna. Bari umat-imut, Ratna unggeuk. "Baiklah," cek Wa Haji Durahim, "Atas nama keluarga, dengan mengucap Bismillah-hirohman-nirohim, lamaran untuk Nok Ratna, kami terima dengan senang hati!" Duit na amplop, ditampanan heula Ratna, tuluy dipasrahkeun ka Mimih. Ali papacangan, diasupkeun piligenti, kana jariji masing-masing. Ratna salaman nyium leungeun. Hadirin keprok. Panutupna, Wa Haji Durahim ngado'a. Sanggeus disuguhan saaya-aya, teu kungsi lila, Wa Haji Durahim jeung kulawargana pamitan, dituturkeun ku Pa RT jeung tatangga. Sanggeus ngobrol sakeudeung, Mama jeung Mimih, pamitan, arasup ka kamarna. Geus teu kuat ku cape, cenah. Ti subuh keneh, maranehna teu reureuh-reureuh. Di tengah imah, kari paduduaan, jeung Ratna. "Kapan Mas pulang ke Bandung?" "Mungkin besok." "Kenapa besok?" "Sudah lama tidak masuk kerja." Luk manehna tungkul. "Ratna juga pingin kerja dulu, Mas ..." [Lajengkeuneun]
MANGLE No. 1911/1-7 Mei 2003

Lalajo Sandiwara

Lalajo Sandiwara
Ieu mah lalakon kuring keur budak. Harita kuring keur pere sakola. Dipapagkeun ku Apa ti bumi Eni di Sumedang, perena rek di bumi Emih di Cimahi. Emah nembe kaluar ti RS Dustira, diopnameu mulan-malen. Ari bumina Emih di wewengkon pasar Tagog. Kiwari mah ngaranna jalan Margaluyu. "Engke peuting urang lalajo sandiwara, nya, Tikeu," saur Emih, ibuna Apa, ngaharewosan nyelang tina kaprak-keprek di pawon.
"Heurseh!" kuring emprak jigrah. Bubuy hui dina leungeun tangka mecleng.Emih nyureng, "Sssst ... ulah ribut ka sasaha! Ngan urang duaan da lalajona ge," saurna bari mulung bubuy hui mecleng, song dibikeun deui ka kuring. Gancang ku kuring ditampanan, belewek-belewek weh ... huangaass!"Muhun, Tikeu jangji ... moal wawartos ka sasaha. Komo ka Arnie mah," kuring panuju. Ongkoh Si Arnie mah osok ngaganggu mun keur ngeunah-ngeunah lalajo teh. Kawas minggu kamarina. Pas keur rame-ramena bobodoran, kalah ngarenghik ngangajak balik. Sebbeeel, pan.
Aya anu keketrok kana lawang panto dapur. Tacan dimanggakeun oge geus ngelol bari semu culang-cileung. "Taya sasaha, Mih Encun?" cenah nalengteng."Teu aya, nuju barobo da," ceuk kuring mangnembalankeun Emih."Ke sakeudeung, Eem!" Emih ngojengkang ka palebah gorobog, duka mawa naon mah. Tapi katingal dibungkus ku koran. Teg weh, pasti Emih rek nitah Bi Eem ngagadekeun samping kebatna!Kitu da Emih mah, awahing ku resep-resepna kana lalajo sandiwara, dibelaan guda-gade. Bi Eem gura-giru indit deui bari ngelek bungkusan. Emih ngajak ka walungan Cimahi, dadaku mah rek nyeuseuhan. Padahal kuring apal, engke di walungan Bi Eem bakal datang. Mikeun hasil gadean samping tea. Kitu sasarina oge, matakan kuring apal kronologina, hehe ...
Balik ti walungan kuring kalah nyampeurkeun Arnie anu keur anteng anjang-anjangan sorangan di pipir imah. Lat weh poho jangji ka Emih, "Sssst ... ulah ribut, nya," cekeng teh alewoh. "Engke peuting Tikeu mah rek diajakan lalajo sandiwara ku Emih ..."Tacan kebat oge Arnie geus ngajerewet, "Miluaaaan!""Teu meunang! Ceuk Emih oge da ngan rek duaan!"
"Milu, hayang miluuu!" Arnie Si Cempreng, kitu katelahna, terus we cecerewetan. Apa anu keur kulem mungguh kabaribinan. Ngelol tina jandela kamar, socana bareureum balas piket dua wengi."Aya naon ieu teh ... ribut wae nya?" saurna ngemu kakeuheul."Euh, euh ... Si Arnie da ..." kuring aga-eugeu, sieun ari ganggu Apa tos piket teh. Eta socana badis we siki saga!
"Meugeus atuh barudak, ulinna sing jauh geura!" Emah oge ngelol, sarua tina jandela kamar. Harita mah karek boga adi dua. Arnie umur tilu taun jeung Riri umur sataun."Embuuung ... embuuung! Hayang milu lalajo sandiwara Nie mah, miluaaan!" Arnie mimiti ngaluarkeun jurus andelanana. Ngarenghik!
"Ogooo nya maneeeh ...!" kuring molototan, gemesss!Emih anu karek mulih ti walungan, ngagubragkeun ember. Ukur kutang jeung sarung hasil seuseuhanana. "Ari Tikeu ...?" cenah ngarahuh bari ngadelek ka kuring. Sorangan ukur ngabelehem."Rek lalajo sandiwara engke teh, cenah?" Apa nalek ibuna."Enya, teun ... da diajakan ku Eem ..." Hihi Emih, pinter we!"Euh, nya sakalian bawa we atuh budak duanana. Keun ke ditambahan keur jajanna mah ..." saur Apa."Horseh ...!" Arnie kontan kanceuh jerewet-cemprengna. Emih henteu nyarios deui, koreleng ka pawon deui sabada ngebrengkeun seuseuhanana.
"Awas siah nya ... mun engke ngajak balik!" kuring ngati-ngati adi."Wheeeei!" Arnie kalah ngajebian, bangun agul bari ngengelek boneka karetna. Kuring mah teu resep bobonekaan. Mendingan oge teterekelan.
**BADA magrib tiluan geus saged rek lalajo sandiwara, mun teu salah mah ngaranna 'Harapan' deukeut alun-alun. Laleumpang we mapay-mapay susukan, babakan, kebon. Brasna teh pas tukangeun gedong sandiwara. Malem Jumaah, osok loba anu lalajona. Sabab poean para prajurit anu keur sakola di Pusdik-Pusdik cuti. Biasana osok pating alabring, tangtuna oge make saragem tentara. Baretna sarua, dedegan sarua, kabeh weh sararua, ka ingkig-ingkigna bongbong geus dipola ti dituna tamah.
Emih loba kenalanana di gedong sandiwara. Aya Teh Entin tukang warung, Mang Lili tukang bajigur, Jang Uhe tukang roko jeung saha deui mah. Harita oge basa ngaliwat warung Teh Entin, Arnie langsung ngarenghik mementa permen jahe.
"Iyeu, Neng ... bae atuh, Mih, pira permen!" Teh Entin ngagupayan, song mere permen saburulu kana leungeun Arnie jeung kuring."Iiih ... barudak teh ngerakeun pisan. Nuhun atuh, Nyi Entin," Emih kaisinan, Teh Entin kekepehan basa rek dibayar permenna. Beretek weh kuring jeung Arnie lumpat muru korsi panghareupna."'Lalakon Bangkit Dari Alam Kubur' ... Hiiiy, aya kuntianakna, euy!" kuring nyingsieunan, Arnie parangkat-purungkut, tapi pipina pinuh ku permen jahe."Inget nya, ulah hayang balik keur raramena!" cekeng teh ngati-ngati deui.Teteh henteu sieun kitu?" Arnie melong kuring."Naon make sieun? Bobohongan iyeuh!" tembal teh gagah."Apan aya kuntian, Teteh ..." Arnie mingkin parangkat-purungkut."Anu jadi kuntina oge wawuh lah ... Pasti Si Ceu Lilis!""Tukang tahu di pasar Antri?"
"Enya Ceu Lilis eta!" Deeer weh, lalakon Si Kuntianak digederkeun, aeh, dipagelarkeun kitu. Eta mah Si Arnie, karek oge ngadenge ilustrasina ... Ngaaauuung, waaaw, waa!"Embung lalajooo, embuuung! Hayang baliiik, sieueueun!" dengek teh kokoceakan. Matak sebel neuleuna oge! Henteu bisa diupah-apeh deui, keukeuh mementa balik. Emih garo singsat. Antukna mangku Arnie, nungtun kuring muru warung Teh Entin.
"Nyi Entin, wayahna ... nitip budak sakeudeung, nya! Rek nganteurkeun heula adina, ngadat yeuh!" Emih masrahkeun kuring ka Teh Entin."Aeh, mangga naha ... muhun wios Neng Tikeu mah sareng abdi we!"Sakedapan kuring molohok, mentegeg, aah, keuheul weh! Katingal Si Arnie nyusup-nyusup we kana harigu Emih, jabaning mani rambay kitu. Karunya Emih, katempuhan kudu mamangku, da Si Cemprengna embungeun diturunkeun.
Aya saparapat jamna mah kuring campego gigireun Teh Entin. Tapi basa Teh Entin aya anu maturan, kabogohna sugan, satuluyna henteu malire ka kuring. Belecet kuring muru jajaran bangku panghareupna deui. Ngadedetkeun maneh gigireun ibu-ibu. Deeer weh lalajo mani pogot!
Bener, lalakonna pikaseurieun, pikasieuneun, pika ... Konsepna mah siga carita film-film vampire Mandarin. Komedi, laga, drama diselipan horor, kitu lah kira-kira. Parawan jekekan dipaksa kawin jeung sodagar aki-aki. Tamah Si Aki kalah hobi kaniaya ka Ceu Lilis, aeh, pamajikan. Tug nepikeun ka maotna pisan."Ceu Lilis ... mani pikasieuneun!" hate muji ku kahebatan ngarekayasa beungeut, rupana. Ngajanggelek jadi Kuntianak.
Ari pikaseurieunana, basa Kuntianak nyingsieunan ronda. Minangka bobodoranana, ajret-ajretan, pating gulitik, pating jarerit, pating beledug haritut, ngabarangkieung. Aya acara maronggehek, naronggengan panongton sagala!
Kuring seubeuh seuri, seubeuh sieun, seubeuh ... sandiwara we!Kocapkeun sandiwarana geus lekasan. Layarna diturunkeun. Kakara engeuh, naha Emih tacan balik deui? Kuring kababawa, kasesered ku panongton anu ngaburisat kaluar gedong. Ujug-ujug geus gen deui weh di warung Teh Entin. Tapi anu bogana duka ka mendi. Warungna ditinggalkeun kitu bae.Kuring bararingung, kumaha pibalikeun, tungtungna ngiiing weh ... ceurik!"Ambuiiing ... aya budak nyasar yeuh!" Breg pada ngagarimbung."Ka mana atuh indung bapana?"
"Heueuh, ku teu baroga pipikiran nya? Ninggalkeun budak ..."Jol Teh Entin jeung kabogohna tea. Nyampeurkeun, gancang nungtun kuring asup ka jero warungna."Neng Tikeu ti mana wae atuh, ti tatadi diteangan?" kuring ngabigeu. Sieun ongkoh ku kabogohna, mani jembrosan tur badag enjum kitu.
"Anak saha tateh, Tin?" cenah mani asa ngagoronggong dina ceuli kuring."Incuna Emih Encun ti Tagog," tembal Teh Entin bari ngupah-ngapeh kuring, "Ulah nangis wae atuh. Urang anteurkeun ka Tagog, nya Kang Beben?""Sok we asal diburuhan," Kang Beben bari muril-muril kumis baplangna.Emih tibabaranting, ngarawu kuring. Pameunteuna pararias, napasna engos-engosan. Kadenge we ketug jajantungna basa kuring diakeup pageuh.
"Eta Emih? Teu karunya-karunyaeun ka budak!" Teh Entin gegelendeng."Hampura we, Nyi Entin. Puguh itu adina hayang diparendean heula. Ari pek teh Emih kalah milu kasarean. Hampura, nya, hampura ..." Emih alangah-elengeh.
Caritana balik weh. Emih milih ngaliwatan jalan gede. Puguh mun kudu kasrak-kusruk jalan kampung tengah peuting, ngaliwatan susukan, hararieum aya tangkal warudoyong ... Ditungguan ku Kuntianak keh!Kuring pageuh nyekelan tungtung kabaya Emih. Geuning di jalan gede oge geus saruwung, taya jalma saurang-urang acan. Bubuhan geus liwat tengah peuting, batur mah geus ti tatadi nepi ka imah. Sameter, dua meter, pas deukeut jambatan ... Harieum cakueum, paroek!
"Emih, Tikeu asa ningali euh, euh ... Kuntianak!" cekeng teh laporan."Husy, ulah nyarita sambarangan. Anggursi babacaan kainyah!"Leumpang deui, tapi kalangkang Kuntianak teh bet asa ngalobaan. Pating garupay, pating gayabag, ngungudag di tukangeun ... Hiiiy!"Emiiih, embung nempo nanaon, ah! Tikeu mah rek peureum we," ceuk kuring, diheueuhan ku Emih. Reup weh meureumkeun panon. Leungeun mah angger mingkin pageuh nyekelan tungtung kabaya Emih. Sakapeung pindah nyekel pananganana. Na ana ... belentrang!
"Ajooouuuw!" Tarang katuhu nabrak tihang listrik. Puguh benjol! Duaan eureun heula, Emih mariksa tarang kuring. Diusapan lalaunan, ditiupan saeutik mah. "Teu nanaon lah. Incu Emih Encun mah jagoan iyeuh!" cenah bari ngenyang leungeun kuring, nuluykeun lalampahan. Karek oge aya sawatara meterna geus ... belentrang deui bae, neunggar tihang listrik. Keuna tarang kenca ayeuna mah.
"Ajooow! Nyeri Emih, nyeeeriii! Siah, tihang listrik gelooo!" kuring ngagajret bari kokowowongan."Iih, ku naon atuh budak teh bet neunggaran bae tihang listrik?" Emih ngarandeg deui, mariksa tarang kuring. Heg dijampean, diparancahan sagala.
"Ulah ganggu incu aing. Ulah ganggu putu Embah. Ieu aing seuweu-siwi Prabu Siliwangi, terah Pajajaran ..." cenah pasehat naker. Jieh, ti iraha Emih jadi incuna Prabu Siliwangi, nya? Lalaunan laleumpang deui, ati-ati. Tarang karasa mimiti seeer nuuud, seeerr nuuud ... Sakeudeung deui nepi ka imah, tinggal mengkol ka gang, bras weh!
"Geus atuh ulah peureum bae, engke nab ..." Tacan kebat kalimah Emih, pas rek mengkol ka Gang Mesjid, tihang atah adol teh geus ngabentar tarang kuring deui!
"Embuuung, siaaah, embuuung! Teu sudiii, nyeriii!" Kuring lolongseran, mugen embung nuluykeun lalampahan. Kapaksa Emih nyenyered leungeun kuring, sakapeung awak teh diangkat-jungjung. Kitu we nganggeuskeun lalampahan sapanjang gang nepi ka imah.
Barang nepi ka imah, gubraaag weh Emih ngagubragkeun sakadang incu. Apa, Emah, Uwa Titi, Uwa Yaya, Mang Ikin, Gaga kabeh weh, rajol nyalampeurkeun. Ngalalajoan kuring nuluykeun adug lajer."Meugeus siah! Ti wangkid ayeuna mah maneh ulah milu-milu deui lalajo ti peuting ..." Apa tipoporongos."Heueuh! Barina oge budak-budak make resep lalajo sandiwara," Emah ngarancetan mastakana, kanceuh deui buldreukna sugan.
Aya sawatara waktuna mah kuring tara milu ka Emih lalajo sandiwara. Emih oge kapaksa merekeun hobina. Ketang boa susulumputan ti barudak, nongton sandiwara nyalira. Tapi basa taya anu ingeteun deui kana kajadian peuting eta, kuring balik deui we ngingintil tukangeun Emih. Lalajo sandiwara. ***(Depok, Muharam 1424 Hijriyah) [MANGLE, 1926, 14-20 Agustus 2003]

D u r e n
Ku : Dede Syafrudin
MANG Obos ngabedega hareupeun golodog imahna. Manehna nyerangkeun Ucup, anakna, nu keur leumpang ngalenghoy ka lebah manehna. Kulit beungeut Mang Obos euceuy, badis jambu aer asak, Mang Obos kekerot bari nulak cangkeng."Gancang leumpang teh, kehed!"Ucup ngarenjag. Sok sanajan lain sakali dua kali bapana sesentak kawas kitu tapi unggal disentak manehna kudu bae ngarenjag.
"Kalah beuki ngalaunan!"Kapaksa Ucup ngagancangkeun leumpangna."Dikamanakeun siah?" Mang Obos morongos deui."Naon?""Kalah nuan-naon ditanya teh!""Da teu ngarti uing mah ...""Duren, deuleu! Dikamanakeun ku silaing?""Duren naon ari Ba..." Ucup ngomongna teu kebat lantaran dampal leungeun bapana ngagampleng manten kana pipina.Ucup murungkut bari nyabakan pipina nu karasa panas."Beuki pinter ngomong siah, bebenyit! Na dikirana aing teu nyaho tadi beurang Pa Dudus ngabagikeun duren ka urang lembur, tuluy aing ge kabagean! Belaan eureun keur maen domino ge, hayang buru-buru murak duren aing teh! Di kamanakeun duren ti Pa Dudus?"Ucup ngeluk, teu nyoara."Jawab!""Di ... eu ... dida ...""Dilebok ku maneh?"Ucup unggeuk lalaunan ...Jebrod! Dampal leungeun Mang Obos euntreup deui kana pipi Ucup."Cucungah siah, kumawani kana dahareun kolot. Dilebok kabeh?"Ucup gideug bari ngararasakeun pipina nu karasa nyanyautan."Dikamanakeun sawareh deui?""Dijual ..." meh teu kadenge."Naon? Dijual?" Mang Obos muncereng. Laju jebrod, jebrod, jebrod! Tilu kali manehna ngagampleng pipi Ucup.
"Koplok! Dasar anak ungkluk!" Mata Mang Obos anu burahay teh kawas rek luncat tina kongkolakna.Ucup ngabangkieung, tuluy bru we rubuh. Rasa kaduhung nyangkaruk dina dada Ucup, da mun kongang mah Ucup teh hayang balikan deui sarta ngarobah lalakonna tadi beurang, tapi anu bisa mulang deui kana lalakonna tadi beurang teh ukur lelembutanana.
Ucup nanghunjar handapeun tangkal jengkol. Kesang ngoprot maseuhan awakna. Seungit duren melenghir kaangin-angin. Beuteung Ucup kukurubukan. Ret Ucup kana duren di gigireunana. Duren pamere Pa Dudus, da kitu kabiasaanana unggal panen duren teh Pa Dudus mah sok babagi ka tatangga salemburna. Duren diambeuan hiji-hiji ku Ucup bari diketrokan ku leungeunna. Ucup neureuy ciduh, beuteungna mingkin tarik kukurubukan.Duren anu opat sirah teh dicokot sasiki tuluy dibekehkeun, tapi teu bisa kalah leungeunna peureus katojos ku cucuk duren. Ucup luak-lieuk, gep kana batu seukeut. Kecruk, kecruk dipake meulah duren, angger teu bisa."Goblog!" cenah. Belewer batu teh dialungkeun.Seungit duren beuki melenghir, ngeleketek irung Ucup, ngeleketek beuteung Ucup. Teu karasa aya cai ngalembereh tina juru biwirna.Uteuk Ucup muter, neangan akal keur murak duren. Beungeutna ngadadak marahmay basa ngalieuk ka kebon jagong katingal aya budak lalaki keur ngarit."Enduy!" Ucup ngagorowok, ngageroan budak nu keur ngarit.Nu digeroan ngalieuk, tuluy kerung.Ucup gugupay.Nu digeroan kalah ngajengjen.Berengbeng Ucup lumpat nyampeurkeun Enduy."Nginjeum arit euy!" cenah."Pan keur dipake ku uing," tembal Enduy bari angger kerung."Sakeudeung! Engke dibere duren!"Satengah ngarebut, Ucup ngajewang arit tina leungeun Enduy. Berebet Ucup lumpat deui ka handapeun tangkal jengkol, dituturkeun ku Enduy.
Duren sasirah teh gancang naker pindah kana beuteung Ucup - Enduy nu boga aritna mah ngan dibere sasiki - keur mah beuteungna kosong, tacan dieusian ti isuk mula, katambah geus lila pisan manehna teu dahar duren. Osok eta oge sakali-kali indungna mawa duren ka imah tapi manehna tara kabagean, beak bae dihanca ku bapana.
Beres dahar duren Ucup leumpang bari ngajingjing duren nu kari tilu. Ucup ngagandeuang bari heheotan. Senang naker. Senang soteh lain bae lantaran beuteungna pinuh ku duren, tapi aya rasa reueus tumuwuh dina dadana lantaran manehna geus bisa miheulaan bapana murak duren. Biasana mah lamun aya dahareun ngeunah teh sok dipiheulaan ku bapana, manehna tara kabagean!
Ucup sorangan teu bisa ngarti ku naon bapana rampus pisan kana dahareun, tara ngagehan manehna. Ucup ge mindeng ngadenge tatanggana ngomongkeun bapana, cenah, kabina-bina teuing Mang Obos mah ka anak teh taya pisan kanyaah, abong lain anak sorangan.
Lain anak sorangan? Eta kalimah mulek jadi tanda tanya dina sirah Ucup. Komo deui manehna ge mindeng ngadenge tatanggana ngomong: "Abong dombret Ceu Eha mah, boga anak ge teuing ti saha. Si Mang Obos daek soteh ngawin Ceu Eha ngarah bisa numpang hirup wungkul. Ngarah genah ngarinah. Manehna anteng maen kartu jeung ngadu hayam, ari pamajikan diperes sina ngala duit tina ngadombret.
Ucup mah sama sakali teu ngarti naon hubunganana antara indungna anu jadi dombret jeung bapana anu beuki ngadu sarta sikep bapana ka manehna. Nu kaharti ku Ucup mah bapana teh sarakah, hawek, lamun aya dahareun tara ngagehan manehna. Jaba bapana teh hampang leungeun jeung hambur sengor.Ucup tuluy leumpang bari sirahna pinuh ku pikiran ngeunaan bapana jeung indungna. Ucup leumpang ngajingjing duren nu kari tilu sirah, tapi Ucup lain leumpang ka imahna.
Bras Ucup nepi ka jalan gede. Manehna muru jongko Mang Eris. Kaluar ti jongko Mang Eris manehna geus teu ngajingjing deui duren, tapi ngagiwing salambar duit sapuluh rebuan. Ucup leumpang deui bari teu eureun heheotan. Reg Ucup ngarandeg hareupeun warung nasi Bi Enung, ulak-ilik kana etalaseu dahareun. Beuteung Ucup kukurubukan deui. Arang langka manehna manggih dahareun ngareunah kawas kitu. Manggih-manggih dahareun teh ari indungna balik ngadombret jeung rombongan Bah Suhe we, kitu ge lamun indungna rikat nyumputkeun keur ngagehan manehna. "Hus, montong ngajanteng di dinya!" kadenge sora Bi Enung ngahaok ti jero warung, "Batur gareuleuheun rek abus teh geura!"Sora Bi Enung bangun anu teu kadengeeun ku Ucup, manehna anteng nilik-nilik dahareun di satukangeun etalaseu. Beuteung Ucup beuki tarik kukurubukan. Gambaran bapana anuhawek, anu tara ngagehan manehna dahareun, terus nembongan dina sirah Ucup.
Lalaunan Ucup ngalengkahkeun sukuna kana lawang panto warung Bi Enung."Euleuh-euleuh, kalah rek asup! Si!" Bi Enung ngahaok leuwih tarik, "Deuk nanahaon maneh ka dieu, Ucup? Mantog ka ditu!""Deuk dahar," Ucup nembalan, teugeug."Deuk dahar?" Bi Enung kerung. Halisna anu kenca jeung katuhu meh tepung."Enya.""Memangna ieu teh warung indung maneh!""Deuk meuli.""Meuli?""Enya."
"Moal kabeuli, marahal dahareun di dieu mah deuleu!""Bae, da boga duit!"Bulubus Ucup ka jero warung bari nembongkeun duitna ka Bi Enung."Heuh! Tuh di juru daharna, deukeut dapur!" Bi Enung semu kukulutus.
**UCUP beunta, lalaunan. Remeng-remeng katingal lalangit kamar anu pinuh ku ramat lancah. Karasa tarangna tiis ku kompres."Mana duit tina ngajual duren teh?" kadenge deui sora Mang Obos, bapana.Ucup teu nembalan."Mana duitna?""Dibeulikeun sangu jeung deungeunna," tungtungna mah Ucup nembalan, lalaunan pisan."Naon?""Dibeulikeun sangu.""Bangkawarah!"Ucup peureum basa ningal dampal suku Mang Obos anu cucukan saperti kulit duren teh muru kana beungeutna. ***Rawayan Bandung 2003

"Ari Abah Mah, Cep..."
Ku : Ganitri
"ARI Encep uninga ti saha?""Ti putrana ...""Putra saha?""Muhun, putra Pa Oni. Rerencangan abdi ...""Aeh, enya. Pa Oni, nyah? Den Joni tea kitu? Nu buukna galing-galing, kulitna bodas beresih?""Muhun, nanging ayeuna mah rambutna ampir bodas sadayana.""Enya, Den Joni. Lanceukna Den Lani ...""Euh, Mang Ani panginten. Eta mah rayi Pa Oni nu di Jakarta.""Bener, Den Joni jeung Den Lani. Putrana Juragan Mantri Guru Memed. Jaman harita, di Ciwidang teh aya dua Mantri Guru, duanana lain pituin urang dinya. Dinesna oge teu bareng. Juragan Mangun urang Subang, katelahna Mantri Guru Jangkung. Putrana Den Sambas. Enya nu kungsi jadi penyiar televisi tea ...""Tah, muhun Bah. Dupi Pa Memed?""Juragan Mantri Guru Memed. Eta ge jalma ngumbara. Ngan di lembur Abah ku sarerea ge geus teu dianggap semah deui."
"Tah, kaleresan. Maksad nepangan Abah ge, hoyong terang lalakon Pa Memed kapungkur ...""Heueuh, tanyakeun we atuh ka putra-putrana. Den Joni, Den Lani ...""Puguh, saur Pa Oni ge abdi kedah nepangan Abah ...""Hih, ku teu pararuguh. Naon kanyaho Abah? Di mana ayeuna Den Joni teh?""Di Bandung. Putrana rerencangan kuliah ...""Enya, Den Joni. Bageur najan putra menak ge. Daek cacampuran jeung jelema pantar Abah. Teu pupuguh ari Den Joni. Bet neumbleuhkeun ka Abah.""Da saur Pa Oni nu uninga kana lalakon Pa Memed kapungkur mung Abah ...""Ah, teusingna. Piraku Den Lani jeung Den Noni teu nyarahoeun.""Kapan kabujeng ngalih ka Garut. Janten tangtos moal terangeun kumaha kudang warirang meh-mehan diduruk. Tentara Walanda nyaksrak markas Kapten Oding di leuweung caket Lolongokan ...""Keur nanahaon. Abah mah teu ula-ilu. Kitu weh purah diutuh-etah ... Ari Abah mah, Cep teu ieuh pipilueun ngalalakon!"
"Janten waktos kudang warirang bade diduruk?""Ah, dasar we jalma-jalma kurang jeujeuhan. Kudang warirang diduruk mah, bangkar salelembur!""Kudang warirang?""Enya, deukeut stasion. Ngahaja nyieun di dinya. Ngajungkiring sagede kapal Taliseu, cek Mama Lebe Yakub mah, basa anjeunna jarah ka Mekah. Dikunjalan ti Gunung Sepuh, kapan aya kawah di dinya teh. Warirangna dialaan ku maskape papatungan Walanda jeung Belgi, bejana. Nyao keur naon, da sok dibawa ka Bandung kana kareta api. Jaman Jepang mah cul wae da Walanda tea eleh kapan. Tuluyna mah sok jadi pangulinan barudak. Harita Abah osok ka dinya ulin, tapi tara ngahajakeun. Da jaman repolusi teh geus gede, da geus beger. Bareng jeung Den Joni jeung Den Lani. Pakokolot supa jeung nu duaan teh ...""Ayeuna aya keneh? Cios henteu didurukna?"
"Mun tulus mah meureun aya bejana, bakal jadi carita nepi ka ayeuna. Moal henteu rea urang lembur nu bakal jadi korban. Ayeuna ge aya keneh. Wah, geus marolongo, karahaan. Weweg tadina mah, tina beusi kitu. Lain leutik-leutik tuda pausahaan Dekok en Sakarkes *) teh. Teu eleh ku pausahaan enteh Sapirata - Sinumbra nu boga kudang Pim Kombinasi **) Tanjung Priok kiduleun stasion. Pim mah kungsi dipake lapang batminton ...""Naon margina ...?"
"Heueuh, tuda ari Abah mah, Cep ... Ke naon tea, nya? Mangga we rek nyesep mah. Abah mah ti bareto ge tara, da. Roko kawung, roko bodas, udud pahpir tacan pangangguran ngasaan.""Sumun eta, naon pangna gudang warirang bade diduruk?""Teu eling tuda. Mikir atuh. Pedah urang lembur rek nyalingkur, pedah aya beja tentara Walanda rek nyerbu. Karek cek beja. Eta mah gawe jalma purah ngicuk-ngicuk kariceuwan. Bangsa Si Wong Kim, Arja jeung Sukiman. Pedah disebut-sebut bumi angus magarkeun teh. Enya, dihuru soteh tempat-tempat anu engkena baris digunakeun ku musuh. Gedong-gedong, stasion, kantor pos, kantor telepon. Kudang warirang mah nanahaon. Ti sainget Abah oge kitu we ngabagug teu puguh, taya mauna. Warirangna nu numpuk keneh. Najan dilurkeun ge taya nu ngalumayankeun. Kudangna blung-blong ge, diantep we eusina taya nu maling. Puguh we campuh peuting harita, jalma noyek tingrariung teu karuhan laku. Nu bubuntel, nu gundang-gandong. Tuluyna aleut-aleutan, nu boga jugjugeun mah. Nu ka Selamanjah, nu ka Awisurat, nu ka Cihareuday ...
Tah harita Abah mimiti nyaksian Juragan Mantri Guru. Enya Juragan Memed. Juragan Mantri nu salawasna sareh, ka ieu kamicu teh ngajak miconggah, tara tumarumpang jeung sasaha ge, tapi dipikaajrih. Juragan Mantri Guru sumping ka Dekok, ngawawadianan sangkan urang lembur tong gurunggusuh ngadon nyingkur. Lantaran kudang warirang rek aya nu ngaduruk teh tacan puguh bejana. Sawareh percaya kana kasauran Juragan Mantri, tapi aya oge nu ngabantah. Malah make sosoak nyurakan jeung ngajejeleh oge. Ari Abah mah Cep, deungdeuleueun teh ku ketakna Juragan Mantri harita. Anjeunna ngadeg dina peti wadah enteh nu ditumpukkeun. Nganggo jas panjang, dilanggukan, kacaangan ku cahaya obor nu diacung-acung ku sabaraha urang ...
Antukna patugeng-tugeng antara nu rek ngaduruk kudang warirang jeung nu ngabalad ka Juragan Mantri, tapi ieu mah jumlahna leuwih saeutik.Kajadian satuluyna Abah teu nyaksian, da harita bareng jeung Den Joni jeung Den Lani ku Juragan Mantri dititah mulang sina maturan ibuna Den Joni jeung Den Lani di bumi ...""Janten leres niat didurukna gudang warirang mung ukur provokasi, ngiruhan suasana?"
"Duka teuing atuh. Ngan cek beja teu tulusna kudang warirang diduruk, lantaran sapeupeuting Juragan Mantri teu mulih ti Dekok en Saparkes. Malah satuluyna mah anjeunna lumebet ka kudang, bari sasauran, "Pek we rek diduruk ari tega mah kana nyawa kami. Kami moal ingkah ti dieu!" Kasauranana dibuktikeun. Juragan Mantri sapeupeuting teu kaluar ti kudang warirang. Keresa soteh ngantunkeun kudang warirang enjingna pasisiang, sabada aya bewara resmi ti pihak tentara urang, yen kudang warirang moal diduruk. Mun aya nu ngicuk-ngicuk sangkan kudang warirang dihuru, ulah digugu. Malah nu ngaberung rek nuluykeun niatna, ku pihak tentara moal diantep. Nu geus kapalang indit ngungsi, heuleut dua tilu poe baralik deui. Malah aya nu kukulutus, asa dilejokeun basana.
Ari Abah mah, Cep. Nineung ka Juragan Mantri Memed teh ku teuneungna, tapi taya ulat hayang katangar. Mulihna ka bumi, sabada nepungan Kapten Oding, teu seueur saur. Tos netepan mah, teras wae kulem. Ka putrana nu dua, da nu duaan deui mah istri aralit keneh, mung peupeujeuh, ari ulin tong jarambah teuing ...""Teu cios atuh didurukna gudang warirang teh, nya Bah?"
"Mun teu aya Juragan Memed mah, duka teuing. Boa bangkar sapangeusi desa, guyur salelembur, malah teu mustahil parat nepi ka dayeuh Bandung, ka haminteu, ka kantor kabupaten.""Terasna kumaha? Maksad teh sikep masarakat ka Pa Memed?""Ah, nya biasa we. Tadina oge aya nu ceuceub soteh, pedah we diseuneuan. Moal henteu ku usung-esangna Si Wong Kim, Arja jeung Sukiman ...""Ari eta magar Pa Memed ngalaporkeun panyumputan Kapten Oding ka pihak Walanda?""Na cek saha? Piraku ti pala putrana mah! Moal enya Den Joni jeung Den Lani ...""Numawi abdi nepangan Abah ge. Margi kaemut aya kontroversi ...""Naon? Kateuing lah. Teu timu Abah mah ..."
"Leresan ieu Pa Oni teu masihan kacindekan. Bisi magar Bapa ngabela diri, saurna. Mending tanyakeun ka sepuh-sepuh di Ciwidang. Pangpangna anjeunna ngomat-ngomatan anu kedah diwawancara teh Abah ...""Lah, make diwawancara sagala! Keur nanahaon?""Janten perkawis Pa Memed sok sering hubungan sareng Kapten Piet Verstreijden, Komandan tentara Walanda di Ciwidang jaman pendudukan?"
"Katotol jalma hianat we nyah? Asa ku gararampang teuing!""Dupi nu saleresna kumaha kitu?""Pedah nyobat jeung Tuan Piet? Nya pantes we. Tuan Piet teu cara karereanana soldadu Walanda harita, rarehe. Barodo, carupet. Ma'lum jalma kuricakan. Tuda Piet mah jalma sakolaan di nagrina oge. Ari Juragan Mantri Guru keur bageur teh pinter basa Walanda deuih. Puguh we Tuan Piet asa manggih layan. Duanana remen silih anjangan ..."
"Numawi masarakat curiga. Magar Pa Memed mata-mata Walanda!" ð 7 3 Š"Cek saha? Gagabah eta! Nu puguh Si Wong Kim usung-esang Ide***) mah. Apal bebetekanana Abah mah ka Si Eta teh. Cek urang lembur ge jalma teu baleg, boga bakat jahat ti bubudak. Kungsi maling samping ti Juhali, malsu tanda tangan memeh jadi mata-mata Walanda teh. Dobel ahen cek Endang Aking mah ...""Dupi Pa Memed?"
"Mun tea mah bener mata-mata moal enya Juragan Mantri Guru Memed nepi ka diarak-arak ku tentara Walanda. Dijegangkeun di hareup dina bangus teng waja, bari dibarogod! Heueuh, jaman komandanna Kapten Jaap Verschoor, nu ngaganti Kapten Piet. Saking ku naon? Dipaksa kudu ngabejakeun panyumputan Kapten Oding. Duka teu betus, duka memang Juragan Mantrina teu uninga. Marukan ku urang lembur rek pada ngadeugdeug, pada ngalalajoan. Kapten Jaap ngancam, mun taya nu daek ngabejakeun di mana panyumputan Kapten Oding, bakal aya rahayat nu ditewak, ditungtut saurang-saurang, diberok. Batan nyangsara jelema rea, Juragan Mantri sumping ka markas, masrahkeun anjeun, supados disel. Lian ti disel, make diarak-arak ku tentara Walanda ngaliwatan lembur kana teng waja. Heueuh, jauh tuda pangadatan Tuan Piet jeung Kapten Jaap mah. Hadena we kaburu dioper, teu lila memeh pamasrahan kadaulatan ...""Numutkeun pamendak Abah? Sumun Pa Memed?"
"Abah teh sobat putra-putrana, Den Joni jeung Den Lani. Tangtu we moal nyaritakeun nu garorengna. Nanyana tong ka Abah wae. Ka nu saluhureun Abah, nu ayeuna jarumeneng keneh. Najan kari saeutik deui. Geura, saha nya? Juragan Ule, Mang Haji Jaluli, Cep Ating, Juragan Mantri Kilinik Atma, tokoh Laswi Bu Enden Sarikingkin ... (dumasar kajadian sabenerna) [MANGLE, 1926, 14-20 Agustus 2003]Catetan:*) de Kock & Sparkes**) Veem Combinatie***) ID, Dines Rasiah tentara Karajaan Walanda
nPipiet Senja

Risalah Cinta - Yusuf Zulaiha

Pernikahan Nabi Yusuf dengan Zulaikha

Sedikit yang mengetahui bahwa Cinta Zulaikha pada Yusuf sudah mulai jauh sebelum Zulaikha menjadi isteri seorang wasir.

Satu malam yang tenang, langit bersih tampak bintang gemintang ribuah ..tidak jutaan seolah menempel di langit yang hitam pekat. Angin yang basanya kencang kini terasa lembut. Ketenangan malam seolah mempesona tetumbuhan untuk tidak menggoyangkan dedaunannya.

Sang Putri Zulaikha tidur di peraduan dengan nyenyaknya.

Seolah kabut yang berwarnawarni hadir dalam mimpinya, dan ditengah-tengah keindahan alam mimpi yang tak terlukiskan, sosok pemuda yang Agung dan mempesona hadir di tengah-tengah taman.

Sungguh keindahan alam mimpi yang sebelumnya,

Keindahan warna-warni yang sebelumnya mempesona,

Kini seolah tenggelam ditelan pesona wajah agung nan rupawan si pemuda.

Sang putri yang menyaksikan itu merasa dadanya berguncang hebat, hatinya jatuh cinta pada sang pemuda.

"Duhai..siapakah..siapakah..siapakah dia ???"

Bangun dari tidurnya, Zulaikha termangu-mangu,

Hangat sinar mentari sudah terlanjur merasuk di hati,

Cinta pada sang pemuda dalam mimpi sudan menyelusup masuk ke pori-pori,

"Duhai,Siapakah kini yang dapat membawa dia kehadapanku

Engkaukah angin ? Yang sanggup menyampaikan rasa cintaku padanya ?

Atau engkaukah air ? yang dapat mengalirkan anggur cintanya kepadaku ?

Atau engkaukah bumi ? yang dapat mempertemukanku dengan sang pujaan hati ?

Api telah membakar seluruh isi hatiku."

Malam-malam kini dilaluinya dengan memohon, memohon dan memohon,

Agar ia dipertemukan dengan sang pemuda pujaan dalam mimpinya.

Satu waktu, kembali mimpi membawa sang pemuda kehadapannya,

Zulaikha bertanya,"Siapakah engkau Tuan ? yang telah menyita seluruh perhatianku ? yang telah menghabiskan siang dan malamku untuk mengingatmu ? Siapakah engkau ?"

Sang pemuda berkata,

"Aku Wazir Agung dari Mesir"

Begitu bangun, Zulaikha berupaya dengan segala cara,

Agar ia dipertemukan dengan Wazir agung mesir.

Ia berkata pada ayahanda, agar ia dikawinkan dengan Wazir Agung Mesir.

Sang ayah terdiam dan kemudian ia ingin menjajaki sampai dimana keinginan anaknya terhadap Wazir Agung Mesir.

Maka suatu hari, diundanglah sang Wazir.

Dari balik pintu, Zulaikha mengintip dengan dada berdegup kencang.

"Diakah...diakah orang yang telah merampok hatiku ?"....

bersambung...
Dari balik pintu, Zulaikha mengintip dengan dada berdegup kencang.

"Diakah...;.diakah orang yang telah merampok hatiku ?"

Begitu di lihatnya wajah sang Wazir, alangkah kecewanya ia, bukan-bukan orang yang diharapkan.

Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara,

"Melalaui wazir inilah, engkau akan bertemu pujaan hatimu".

Zulaikha yang sudah lemah lunglai, hampir putus harapan, kini kembali bersemangat.

Api harapan dan hangatnya pertemuan yang diinginkan dengan sang pujaan mengalami proses ujian.

Ia tetap melangsungkan pernikahannya dengan wazir Agung.

Keanehan terjadi pada Zulaikha dan Wazir Agung,

Mereka tak bisa sebagaimana laiknya suami isteri,

Alloh telah menjaga harum melati dan menjaga mawar tetap berseri.

San Wazir menerima apa adanya takdir yang terjadi.

Demikianlah...;.

Lama tak ada mimpi sang pujaan sama sekali,

Ingin sekali ia menyebut-nyebut nama sang pemuda, tapi ia tak tahu siapa namanya.

Hanya bayang-bayang sang pemuda yang tak lepas dari angan-angannya.

Siang malam, siang malam, dihabiskan mengingat orang yang dicintainya.

Sampai satu waktu, mimpi menghantarkan sang pujaan lagi ke hadapannya.

Zulaikha bertanya,

"Siapakah Tuan yang memiliki wajah separo manusia dunia ?"

"Siapakah nama Tuan ?"

Si pemuda tersenyum,

Senyumnya menghidupkan tetumbuhan yang mati disekelilingnya,

Menyegarkan yang layu,

Menyembuhkan hewan-hewan yang sakit.

"Aku Yusuf...;."

Byaar...;

Zulaikha terbangun dari tidurnya,

Kini bayang Yusuf tlah bertambah dengan bibir Zulaikha yang terus menggumamkan Nama Yusuf..Yusuf..Yusuf...;

Apa saja yang berbau nama Yusuf, akan didatanginya sambil berharap ia adalah pujaan hatinya.

Satu waktu terdengar khabar ada seorang budak yang bernama Yusuf di pasar,

Bergegas ia mengajak dayang-dayangnya ke sana.

Dengan tandu yang dipanggul oleh budak-budaknya,

Diiringi oleh dayang-dayangnya, Zulaikha datang di pasar budak itu.

Di intipnya dari tirai tandunya yang berwarna kuning muda.

"Tuhan !!"pekiknya tertahan,..........

bersambung..................

Di intipnya dari tirai tandunya yang berwarna kuning muda.

"Tuhan !!"pekiknya tertahan,

"i..ii..ia ..dia yang ada dalam mimpiku !"

"Pelayan…beli budak yang dipasar itu. Berapapun harganya beli. Jangan sampai kedahuluan oleh orang lain. Kalau perlu, katakan pada mereka, isteri wazir Agung Mesir yang membeli budaknya"

Dengan harga yang mahal, emas perak dan berlian, sejak saat itu,

Yusuf menjadi budak wazir dan isterinya,

Zulaikha menyuruh budak-budak yang lainnya melayani Yusuf,

Memberinya pakaian yang indah bagi seorang budak, dan

Memberinya makan makanan yang biasa dimakan olehnya dan wazir.

Para budak iri tapi terpendam dalam hati.

Mulai hari itu, Zulaikha mencari jalan agar dapat menarik perhatian Yusuf,

Dengan lemah lembut dalam pembicaraan,

dengan memberi Yusuf pakaian yang indah-indah,

dengan memberinya minuman yang menyenangkan,

bukannya Yusuf yang meladeni Zulaikha bak budak terhadap majikannya,

melainkan Zulaikha yang melayani Yusuf bak budak terhadap majikannya.

segala cara tuk menggoda sudah dipakai, tapi Yusuf tidak bergeming.

Yusuf tidak menunjukkan cintanya, melainkan hanya menunjukkan hormat dari seorang budak pada majikannya.

Zulaikha bebas melakukan apa saja sebab sang wazir hampir tidak pernah berada di rumah.Suatu ketika di ajaklah Yusuf berjalan menuju lorong-lorong kamar,

masuk kamar keluar kamar, masuk kamar lagi keluar kamar yang lainnya,

sampai kamar yang terakhir, sudah ada 12 pintu yang mereka lewati.

Tanpa sepengetahuan Yusuf, seluruh pintu-pintu kamar itu dikunci oleh Zulaikha , dan kuncinya disimpan diam-diam.

Di kamar yang terakhir itu, jauh dari orang lain, jauh dari keramaian apapun.

Zulaikha sudah tak dapat menahan kerinduannya pada Yusuf yang sudah terpendam selama bertahun-tahun.

Ia mendekat pada yusuf, tapi Yusuf menghindar, demikian selanjutnya,

Zulaikha mendekati Yusuf, Yusuf menghindar lagi dengan agak ketakutan,

Sampai satu waktu ketakutan Yusuf memuncak. Ketika Zulaikha mendesaknya,

Ia tak mau menjatuhkan dirinya ke lembah nista,

Yusuf membalikkan punggungnya, ia berlari menuju pintu kamar itu.

Zulaikha tak mau Yusuf pergi dari kamar itu, ia mencoba menahannya dengan menarik tubuh Yusuf.

Yang terpegang adalah baju Yusuf,

Robeklah baju, berbareng dengan Yusuf lari keluar,

Seolah Tuhan sendiri yang membuka pintu-pintu itu,

Setiap kali Yusuf berhadapan dengan pintu-pintu yang terkunci,

setiap kali pula pintu-pintu itu terbuka dengan sendirinya.

Aib kejadian itu terbongkarlah sudah,

Orang-orang umum mencemooh Zulaikha.

Zulaikha hanya diam, sebab orang lain tak merasakan apa yang dirasakannya sekian tahun,

Zulaikha hanya tertunduk, sebab orang lain tak tahu bagaimana rindunya tertahan bertahun-tahun,

Beberapa hari kemudian,

ia mengundang seluruh gadis-gadis yang mencemoohnya.

Zulaikha mendandani Yusuf bak seorang Raja.

Setelah semua gadis-gadis itu diberi apel dan sebuah pisau untuk mengirisnya,

Yusuf diperintah untuk berjalan melewati mereka.

Mulut ternganga,

Lidah kelu,

Mata terpesona,

Tak terasa jari-jari mereka yang dikupas dengan pisau.

Darahpun mengucur dari jari para gadis.........

bersambung..................

Darah mengucur deras dari jari-jari para gadis itu...
Bagaimana tidak, pemilik separo wajah tampan dunia berjalan dengan anggunnya,

"itu bukan..bukan manusia....." teriak mereka tertahan...
"siapakah pemilik wajah malaikat itu ?"
"siapa..siapa ?"

Zulaikha tersenyum,
para gadis itu telah tahu bahwa sungguh satu hal yang wajar, bila Zulaikha terpikat dengan Yusuf...

Berita tentang kejadian itu dan kejadian Yusuf terdengar juga ke telinga wazir...
Yusuf dipanggil terlebih dahulu,
Zulaikha yang dipanggil kemudian merasa,
pastilah Yusuf sudah berkata apa adanya kepada suaminya,
sebab ia tahu...Yusuf tak bisa berbohong....

Rasa cinta yang tak terbalas dari Zulaikha dan ketakutan serta rasa malunya sebab masalah itu sampai ke hadapan wazir menyebabkan ia berubah,
Rasa cinta yang tertolak menyebabkan butuh pelarian pada rasa sebaliknya,
maka ia berteriak,
"Budak tuan wahai wazir...!!! telah bertindak tidak senonoh kepada hamba sebagai majikannya..."
Wazir tersentak, sebenarnya Yusuf tidak berbicara apapun sejak tadi dihadapannya, tetapi begitu isterinya Zulaikha berkata seperti itu, langsung saja sang Wazir percaya,
"Engkau Yusuf...sudah kuanggap sebagai anakku sendiri, mengapakah engkau melakukan perbuatan yang rendah seperti itu ???"

Yusuf diam,
seandainya ia membuka kejadian sebenarnya, tentulah aib Zulaikha terbongkar dan itu juga aib sang wazir.
Yusuf memilih diam...

"Pengawal !!! Jebloskan budak ini ke dalam tahanan !!", teriak sang wazir.

Bergegas beberapa pengawal berlari dan menyeret Yusuf untuk dijebloskanb ke penjara.

Zulaikha tersenyum..
ada rasa senang dalam hatinya sebab bisa menutupi aibnya,
ada rasa senang dalam hatinya sebab sudah bisa mempermainkan Yusuf yang telah menolak keinginannya,
ada rasa senang dalam hatinya sebab ia telah dapat mempengaruhi sang wazir untuk memenuhi keinginannya,
pelampiasan tertolaknya cinta dalam dirinya.....

Yusuf-pun masuk kedalam penjara di bawah tanah,
dalam penjara batu yang ditutup jeruji-jeruji besi.
Tembok batu yang lembab, tanah alas yang berlumut dan sebuah dipan dari kayu besi yang kotor......

Malampun tiba,
Yusuf asyik bertafakur tentang kebesaran Tuhannya dan bertafakur tentang kejadian-kejadian yang selama ini menimpanya,

Maka teringatlah ia perjalanan hidupnya selama ini...

Ketika kelahirannya menyebabkan saudara-saudaranya kurang mendapatkan perhatian dari sang Bapak...
Ketika kelebihan-kelebihan ada pada dirinya ....
Ketika ketampanan yang tak pernah diliki siapapun ia bawa mulai lahir....

dan ketika satu waktu ia bermimpi......

bersambung.....

RIWAYAT BAZIGHAH

Tersebutlah sebuah kisah, dikerajaan Mesir,
tinggallah seorang putri yang cantik jelita,
kaya raya, pandai, dan keturunan tertinggi dari raja-raja zaman dahulu...

Rambutnya bak mahkota yang cemerlang,
kilau kemilau rambutnya yang kehitaman,
matanya bersinar cerah,
bak mentari pagi yang baru bangun dari tidurnya...
keindahan tubuhnya dan kecerdasan akal pikirnya menjadikan kesempurnaan di dalam dirinya.
Berapa banyak pengeran-pangeran dan pemuka yang melamarnya,
tak ada satupun yang singgah di hatinya.

Setiap sang putri berjalan keluar, maka bencanapun menjelang,
mata-mata laki-laki yang tergerak alami untuk melihatnya,
dan mata-mata wanita yang terpana sebab kekagumannya....
beberapa tidak kuat untuk melihat sebab rindu dan cintanya yang menggebu.

Tapi tak ada satupun yang singgah dihatinya.

Berita tentang keelokan Yusufpun terdengar olehnya.
Makin hari makin santer,
dan seolah bedug yang ditabuh setiap hari,
degup jantung Bazigha berdegup semakin kencang ketika nama Yusuf dikumandangkan...

Keinginannya tak dapat ditahan lagi kini,
ia mengepak dan memberesi harta kekayaannya untuk dimasukkan kedalam peti-peti, dan berangkatlah ia untuk melihat sendiri sang budak, dan kalau mungkin membelinya"...Yusuf..Yusuf...tunggulah kedatanganku".

Dengan kesulitan yang cukup, dan perjalanan yang melelahkan,
Bazigha dapat bertemu dengan Yusuf sendiri.....

Bazigha tersentak,
matanya terbelalak,
Lidahnya kelu, dunia seolah berputar,
ia tidak sanggup bertemu wajah tampan sang Yusuf...
ia pingsan.....

Beberapa lama berlalu, ketika angin semilir menerpa wajahnya,
dan ia bangkit dari siumannya,
nafasnya yang semula memburu kini sudah teratur...
perlahan ia menata kata-kata,
"Yusuf...siapakah yang telah melukis dirimu ? keagungan Maha Karya ada padamu...Siapakah gerangan yang menciptakan kening cemerlang dan wajah bersinar ini ? Siapakah yang mengadakan wujud malaikat ini ? Tak kan ada yang sanggup untuk tidak jatuh cinta kepadamu......."

Yusuf menjawab,
"Saya adalah hasil karya Agung Sang Maha, Dia tidak tidur dan Dia tidak mengantuk. Saya hanyalah setitik dari tinta Pena, Qolam sang Maha, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan.Saya hanyalah pantulan bayang-bayang keindahanNya. Jagad Raya alam semesta dan isinya ini hanyalah pantulan dari cahaya diriNya, hanyalah setetes air dari lautan Rahasia PenaNya....

Tersembunyi di balik tirai rahasia keindahanNya,
tersembunyi di balik tirai kegelapan dan tirai cahaya yang terang cemerlang...
Terhidar dari ketidaksempurnaan.
Dari atom dunia, ia melemparkan cermin pada masing-masingnya,
dan Dia membiarkan bayangan dari wajahNya...
dan bagi mata yang terbuka, setiap keindahan hanyalah bayangan dari wajahNya.
Kesanalah semua cinta..
Kesanalah semua cinta...

Mulailah segera,
menuju kepada sumbernya,
kalau engkau mencintai apa yang tampak,
itu hanyalah pantulan dari wajahNya.
Bila engkau menghendaki keabadian, kesanalah arahnya.
Dan bila engkau menghendaki ketulusan, berpalinglah dari yang lainnya.
Mengapakah kau rendahkan dirimu untuk sesuatu yang fana ?
Mengapakah engkau rendahkan dirimu untuk mencintai sesuatu yang hanya bayangNya ?

Seolah matahari membuka alam pikirnya,
seolah sang mentari turun ke dalam hati Bazighna,
Ia kini telah tahu, kemana cintanya harus dituju.......

Nafsu jasmani pada Yusuf yang tadi menggebu,
kini hilang lenyap, yang ada kerinduan yang tulus,
untuk memulai berjalan menuju sumber keindahan...

"Yusuf...terima kasih ku pada pertemuan ini,
terimakasihku pada sumber segala sumber cahaya,
dan jika setiap diri di dalam tubuhku,
jika setiap sel dalam diriku berucap terima kasih,
itu tidak cukup untuk mengganti apa yang telah kamu beritakan kepadaku ini..."

Kemudian Bazignha mengucapkan selamat tinggal kepada Yusuf,
Ia kembali ke rumahnya di Mesir,
anak yatim dan fakir miskin dikumpulkannya,
dibagikannya seluruh harta kekayaannya.
Dan berbekal baju yang sederhana serta tasbih,
ia mulai melakukan perjalanan menuju Tuhannya,
Sumber segala sumber Keindahan,
Sumber dari bayang keindahan sang Yusuf......

ketika satu waktu ia bermimpi....
dan mimpinya itu ia ceritakan kepada sang Bapa....

"Bapa...aku telah bermimpi..
Bahwa sesungguhnya matahari, bulan dan sebelas bintang,
semua bersujud dihadapanku"

Kemudian sang Bapa yang paham berkata, "Simpanlah mimpimu. Jangan sampai diketahui oleh saudara-saudaramu, sebab nanti mereka akan berbuat makar terhadapmu"

Kemudian sang Bapa melanjutkan,
"Sebagaimana yang kau lihat arti mimpimu itu ialah bahwa Tuhan hendak memilihmu, mengajarmu menafsirkan mimpi-mimpi dan melimpahkan karuniaNya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana yang telah dilimpahkan kepada kedua orang kakekmu Ibrohim dan Ishak dahulu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui dan Bijaksana".

Tembok Penjara yang berlumut, lembab, seolah mengiringi ingatan Yusuf di kala itu....

Kemudian ia teringat pengalamannya setelah itu...

Yusuf di ajak ke sebuah hutan, kemudian beramai-remai saudaranya menceburkan dirinya ke dalam sebuah sumur yang tak berair, beberapa waktu yusuf berada di dalam sumur sampai sebuah rombongan kafilah lewat dan menolongnya..mereka kemudian menjual murah Yusuf sebagai seorang Budak.

Sampai ia ditemukan dan dibeli oleh Zulaikha,
wanita yang sangat mencintainya dan sekaligus wanita itu pula yang telah menjadi sebab masuknya Yusuf dalam penjara....

Yusuf tersenyum ketika teringat saat dirinya dipasar diperebutkan oleh banyak orang dilelang untuk dibeli sebagai budak.

Seorang wanita tua yang sangat miskin, hanay memiliki segulung benag dan sebuah jarum, turut serta di dalam pelelangan untuk mendapatkan Yusuf.

Banyak orang berteriak dan bertanya,
"apa yang bisa kamu lakukan untuk membayarnya nenek tua ???"
si Nenek serius menjawab. "Sebuah gulungan benang dan sebuah jarum yang sekarang ini berada di tanganku".

Yusuf tersenyum dan ia bertanya,
"MEngapakah itu nenek lakukan ? meskipun tahu bahwa tak mungkin nenek menang dalam pelelangan ini ?"

Si nenek tersenyum pada Yusuf dan berkata,
"Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Tetapi seandainya aku kalah di dalam memperebutkan kamu, paling tidak semua orang tahu bahwa meski akut tidak punya apa-apa, mereka tahu bahwa aku pernah ikut memperebutkan kamu".
"Semoga penciptamu juga menjadikan perbuatanku ini sebuah perbuatan baik. Untuk ikut serta memperebutkan kamu makhluk ciptaannya yang istimewa..."

Lama Yusuf tafakur, menguang kembali apa yang telah dialaminya untuk diambil sebagai hikmah......

Termasuk sampainya ia dipenjara ini,
memang ia berdoa kepada Tuhannya,
"Wahai Tuhanku! Aku lebih suka dipenjara daripada aku harus melakukan ajakan mereka (Zulaika dan para wanita lainnya). Dan jika sekiranya Engkau tidak menghindarkan diriku dari jeratan mereka, tentu aku akan terpikat oleh cumbu rayunya dan pastilah aku terbilang orang yang bodoh"

Mungkin tak disadari Yusuf, bahwa setiap malam, Zulaikha bersembunyi di balik lorong penjara dan memandang wajahnya...

Bagaimana tidak,
hati dara yang telah dimabuk cinta....
membuat ia gelisah dan merasa bersalah...
Ya sebab ialah kini Yusuf dipenjara..
Ya....
Sebab ialah, yang sebelumnya ia bis memandang wajah Yusuf secara langsung, kini sejak Yusuf dipenjara, ia Zulaikha, hanya dapat memandangnya dari kejauhan dan dari balik jeruji besi penjara....

Pagi hari, barulah zulaikha kembali ke peraudannya,
dan malam hari, selalu dan selalu, Zulaikha menelusuri lorong-lorong rahasia penjara untuk bisa melihat Yusuf dari kejauhan...

Airmatanya perih...
hatinya pedih...
bagaimana tidak,
bila yang mencinta berpisah dari yang dicinta.......

bersambung......

Bersamaan dengan Yusuf di penjara, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara itu. Salah satu adalah penjual anggur, dan satunya adalah penjual roti.

Si penjual anggur berkata kepada Yusuf,
"Sesungguhnya aku bermimpi memeras Anggur".

sedangkan si penjual roti berkata pula kepada Yusuf,
"Akupun bermimpi pula menjunjung roti di atas kepala, sebagian habis dimakan burung. Coba terangkan kepada kami apa arti mimpi kami itu. Kami melihat anda adlaah termasuk orang-orang yang memiliki kejernihan berpikir"

Yusufpun berkata,
"Sebelum datang orang yang mengantarkan ransum kepada kalian, maka aku sudah dapat menerangkan isi makanan itu. Itu suatu ilmu yang diajarkan Alloh kepadaku.Sebenarnya aku sudah meninggalkan agama orang-orang yang tidak percaya kepada Alloh dan hari kemudian"

Yusuf melanjutkan,
"AKu mengikut agama para bapakku, Ibrohim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami untuk mempersekutukan Alloh dengan sesuatu. Hal ini adalah demi karunia Alloh yang dilimpahkan kepada kami dan kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan orang tidak berterima kasih".

"Hai kawanku sepenjara. Adapun salah seorang dari kalian akan menjadi pelayan minum anggur untuk raja.Sedangkan yang lainnya dia akan disalib dan kepalanya akan dimakan burung. Apa yang kalian tanyakan telah terjawab".

Sebelum kedua temannya itu keluar dari sel penjara, Yusuf menitipkan pesan kepada seorang diantara mereka,"Ceritakanlah perihalku ini kepada tuanmu".

Demikianlah,
kebenaran yang ada di lidah Yusuf,
si tukang anggur benar-benar menjadi pelayan raja dan si tukang roti benar-benar disalib dan kepalanya dimakan burung.

Tetapi si tukang anggur terbius setan, sehingga tidak diceritakannya kepada tuannya tentang keadaan, sebab musabab, dan perihal Yusuf. Maka Yusufpun tinggal lebih lama dipenjara.

Malam setelah peristiwa Yusuf menitipkan pesan kepada si Tukang Anggur,
di dalam kesendirian hati,
di dalam keheningan jiwa,
di dalam kejernihan pikiran,
Yusuf mendengar teguran Tuhan,
"Yusuf, masihkah engkau mencari pertolongan kepada selain Aku ?"
"Bukankah Aku sudah menjamin keselamatanmu ?!
Bukankah aku selalu mengabulkan do-adoamu ?!,
Mengapakah engkau masih mengharap pertolongan dari manusia yang juga makhluk-makhluk-Ku ???"

Yusuf tertunduk, memohon ampun kepada Alloh,
Ia semalaman tidak tidur beristighfar terus menerus, dan berhari-hari......

Sampai satu saat, Alloh telah mengampuni Yusuf........

bersambung.....
Satu waktu, sang Raja kebingungan sebab mimpinya semalam,
Seluruh penasehat cerdik pandai di panggil dan dikumpulkan,
Kemudian sang Raja bersabda,
" Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi gemuk-gemuk di telan oleh tujuh ekor sapi kurus-kurus, dan aku lihat pulai tujuh tangkai biji-bijian yang bernas menghijau dan tujuh tangkai lagi kering menghampa. Hai para pembesar, Coba terangkan kepadaku arti mimpiku itu, kalau kalian dapat mengartikannya"

Mereka menjawab,
"Itu mimpi hampa, kosong belaka. Dan sebenarnya kami bukan ahli tebak mimpi"

tak ada yang dapat menerangkan,
tak ada yang dapat menjelaskan,

"duhai.... kebingungan apakah ini ?"
kenapa mimpi-mimpi begitu jelas terjadi ...
tapi tak ada satupun yang dapat mengerti..
tak ada satupun yang dapat memahami..."

Sang pelayan anggur bekas teman sepenjara Yusuf pun mendengar apa yang sedang terjadi,
tak pelak ia ingat akan Yusuf sang ahli mimpi,

kemudian ia menghadap raja dan berkata,
"duhai sang Raja junjungan hamba,
di dalam pekatnya penjara,
dan di dalam gaduhnya teriakan-teriakan siksa,
hamba memiliki seorang teman yang dapat mengerti apa arti mimpi,
bahkan sebelum engkau menceritakannya..."

"Duhai sang Raja,
biarlah aku bawa perkara mimpi ini kepada orang yang mengetahuinya,
suruhlah aku brangkat ke sana..."

Kemudian berangkatlah si pelayang anggur ini menemui Yusuf,
"Hai Yusuf sang Sinatrya, terangkanlah kepada kami tentang melihat tujuh ekor sapi gemuk-gemuk di telan oleh tujuh ekor sapi kurus-kurus, dan aku lihat pula tujuh tangkai biji-bijian yang bernas menghijau dan tujuh tangkai lagi kering menghampa.
Sangat diharapkan aku dapat kembali menemui pihak yang berkuasa.
Mudah-mudahan mereka dapat mengenalmu"

Berkatalah Yusuf,
"Kamu harus bercocok tanam selama tujuh tahun secara terus menerus.
Dari hasil panen yang kamu pungut, simpanlah dengan tangkai-tangkainya.
Hanya sebagian kecil saja yang boleh kamu makan.
Selanjutnya nanti akan datang masa paceklik pada tujuh tahun berikutnya, yang akan menghabiskan persediaan yang telah kamu sendirikan,
hanya sedikit saja yang dapat kamu sisakan.
Sesudah itu, akan datanglah musim dimana manusia akan banyak mendapatkan hujan, dan pada tahun itu orang akan dapat mengilang anggur dan membuat minyak."

Kemudian sang pelayang anggur menyampaikan apa yang didengarnya dari Yusuf kepada sang Penguasa.

Raja kemudian berkata,
"Bawalah dia ke sini menghadap aku"

Kemudian Yusuf di panggil dan diambil dari penjara untuk dihadapkan pada sang Raja.

Yusuf tidak mau keluar hanya sebab alasan itu,
ia ingin kebenaran dan keadilan ditegakkan,
Yusuf berkata pada utusan yang akan menjemputnya,
Pergilah kamu kepada tuanmu.
tanyakan kepadanya, bagaimana sebenarnya tentang kaum wanita yang memotong jari jemarinya itu ?"

Mendengar berita dari utusannya, sang Rajapun memanggil para wanita dari tempat Yusuf sebelumnya berada.

Bendera kerajaan dikibarkan,
terompet-terompet pemanggil orang ditiupkan,

Zulaikha yang selama ini terus dirongrong dengan perasaan bersalahnya,
melihat kesempatan yang baik untuk menunjukkan kebenaran Yusuf.

Bagimana tidak,
Rasa cintanya kepada Yusuf tidak berkurang dan tidak memudar,
tak lapuk sebab panas .....
tak lekang sebab hujan....
Siang panas terik mentari bibir Zulaikha kering sebab tak pernah berhenti menyebut-nyebut nama Yusuf...
"Yusuf...Yusuf....Yusuf...."

Apalagi ketika malam menjelang,
bintang gemintang telah terpaut satu persatu menempel di dinding-dinding langit....
sinarnya berganti-gantian seolah menyapanya...
kesedihan hati semakin dalam,
bagaimana tidak,
rasa bersalah semakin menggurat di dalam akar jiwa,
orang yang ia cintai, ia juga yang menjebloskannya ke dalam penjara...

Kalau selama ini malu akan dirinya yang telah mengajak Yusuf berbuat aib,
maka ingin lah hatinya agar satu ketika ia dapat mengganti kesalahan ini,
biarlah orang melihat kejelekan dirinya,
biarlah orang menghina dirinya,
biarlah orang mencaci dan memaki dirinya,
akan apa yang telah diperbuatnya terhadap Yusuf.
Asalkan ia bisa mengganti rasa bersalahnya kepada Yang dicinta...
asalkan ia tidak bersalah terhadap yang dicinta.....
keridhoan Yusuf adalah segalanya.....
kerdihoan Yang dicinta adalah segala-galanya....

Ketika para wanita sudah berkumpul....
wanita-wanita yang telah mengiris jarinya dan..
yang begitu mencintainya yang telah menjebloskan Yusuf ke dalam penjara...
.....Zulaikha......

Raja bertanya kepada mereka,
"Apakah sebenarnya yang telah terjadi ? sampai kalian hendak mencumbu rayu Yusuf ?"

Mereka menjawab,"Naudzubillah, semoga Tuhan melindungi kami. Sepanjang pengetahuan kami, sedikitpun dia tidak mungkin berbuat cabul"

Raja kemudian bertanya kepada Zulaikha,
"apakah yang sebenarnya telah terjadi ? Benarkah Yusuf telah memaksakan kehendaknya kepadamu ?
Benarkah sang kumbang ingin hinggap dalam sari bungamu ?
Benarkah sang mentari ingin menghangati dirimu dengan sinarnya ?
Benarkah logam mulia akan menjerumuskan dirinya ke dalam lumpur ?

Zulaikha yang memang hendak berkata benar tak kuat lagi menahan kata,
"Nah...dengarkanlah kalian semua...aku yang mengalami, dan aku yang akan mengungkap kebenaran kejadian waktu itu.....Sampai baju Yusuf robek...."

Zulaikha terdiam menahan perasaannya yang menyesak di dada...
Bergulung-gulung mendesak,
seolah ingin keluar bersamaan dari dalam dadanya..
perasaan yang bertahun-tahun tertahan...
ya...kebenaran akan peristiwa itu....

Semua terdiam...
penonton terdiam....
Rajapun tak berani bersuara....
para hulubalang...para gadis-gadis menahan nafasnya...
tegang !

Seolah bendungan jebol.
seolah mega yang pekat tak kuat lagi menahan air hujan,
Zulaikah setengah berteriak dengan menangis berkata,
"Akulah yang mencumbu rayu dia. Tetapi dia tidak mau melayani aku. Dan dialah yang berada di pihak yang benar"
kemudian Zulaikha tertunduk lesu...
ia menangis sesenggukan...
tangan kirinya mengusap air mata yang keluar...
terisak-isak sebab malu bercampur sedih, bercampur dengan kerinduannya kepada Yusuf yang sangat...
Dan diantara isak tangisnya, dengan terbata-bata ia berkata,
"Aku...akk..aku mencintai Yusuf......
Sejak aku bertemu ia dalam mimpiku....jauh sebelum aku menikah dengan sang wazir yang kini telah tiada...
hari-hari yang kulaui dengan kerinduan kepadanya....
siang kuharapkan bayangnya...
malam kuharap datangnya mimpi-mimpi itu....."

Kembali ia tenggelam dalam tangisannya.......

Setelah sedikit Zulaikha dapat menekan perasaannya,
ia kembali berkata,
"Demikianlah kejadian ini kuceritakan dengan sebenarnya, agar Yusuf...."katanya tidak berani menatap mata Yusuf...hanya melirik dengan ujung matanya saja...
"agar engkau Yusuf....tahu..bahwa aku tidak berkhianat lagi kepadamu...
bertahun-tahun selama engkau dipenjara.... rasa bersalah menjadi bebanku setiap siang dan setiap malam...."
Bohonglah cintaku sebab sudah dipenuhi hawa nafsu......
aku telah sengaja menjerumuskan engkau ke dalam penjara...
sementara..sejak saat itu hatiku makin tersiksa....
hatiku perih...
tubuhku sering gemetar menahan kerinduan kepadamu.....
Maafkan aku Yusuf...maafkan aku....."

Air mata Zulaikha yang semakin deras berderai...
Zulaikha membalikkan tubuhnya dan berlari keluar dari ruangan itu....
tak ada seorangpun yang menghalanginya...
tak ada....
Semuanya seolah terhipnotis...
semua terpana....
kejadiannya seolah terjadi begitu cepat.....

Zulaikha makin lama-makin menjauh..berlari dan menghilang di balik tiupan angin padang pasir....

Tak ada lagi yang diharapkannya...
tak ada....
permintaan maaf pun ia tak berani berharap dari sang matahari....
Hanya sedikit hatinya terhibur....
tak ada yang bisa melarangnya untuk terus melantunkan nama itu
"Yusuf....Yusuf...Yusuf... dibibirnya....
cukuplah bagi ia yang mencinta......
dapat menyebut nama yang dicintainya....

"Yusuf...yusuf...yusuf......"

Angin padang pasir yang bertiup semilir...
menggerakkan debu-debu pasir yang panas mengiringi langkah Zulaikha...
"engkau hendak kemana Zulaikha "...seolah bertanya begitu....
Tapi langkah kaki yang gontai dari makhluk yang tenggelam dalam cinta tak mempedulikan semuanya lagi.....

sayup-sayup terdengar suara bersama deru angin......
"Yusuf...yusuf...yusuf......................................
. Setelah semua peristiwa itu,
Raja bersabda,
"Bawalah Yusuf kehadapanku, sebab aku akan mengangkatnya menjadi satu-satunya pembantu pribadiku. "

Yusuf pun menghadap, kemudian Raja berbicara lagi,
"Mulai hari ini engkau menjabat jabatan tertinggi di sampingku dengan kepercayaan penuh"

Yusuf tidak menjawab, ia hanya diam saja dan berpikir,
kemudian raja bertanya,
"Apa yang engkau pikirkan wahai matahari negeri ini ?"

Yusuf menjawab,
"Angkatlah aku menjadi menteri Perbendaharaan negara! Aku sangat cermat dan aku dapat mengendalikannya"

Tidak berpikir panjang lagi, sang Raja mengangguk. Sebab ia tahu, hanya Yusuflah yang tahu perkiraan apa yang akan terjadi pada negeri Mesir. Dan sang Raja yakin, tentunya Yusufpun tahu, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi itu.

Demikianlah, ALloh memberikan kedudukan kuat kepada Yusuf di negeri mesir, sampai ia menempati kedudukan tertinggi, berkuasa penuh menjalankan kebijaksanaannya, dimana dan bilamana saja ia suka.
Alloh melimpahkan rohmat kepada yang dikehendakiNya.

Yusuf mulai menjalankan tugasnya sebagai menteri Perbedaharaan negara.
Bukannya sibuk berpikir untuk mendapatkan uang bagi dirinya pribadi....
Bukannya sibuk demi kepentingannya pribadi...
dan Bukannya sibuk demi kepentingan golongan atau partainya....ups...
(melenceng dari pakemnya...he..he..he..)

Yusuf menjalankan pembukuan yang ketat,
pemasukan dan pengeluaran kas negara dicatat dengan teliti, diawasi, dikontrol, dan dievaluasi....Manajemen langit diterapkan olehnya......
Pejabat-pejabat yang korup diganti,
tikus-tikus berdasi jaman dulu dilepas dari jabatan mereka...
Orang-aorang yang tidak punya jiwa pengabdian dan pengorbanan di berhentikan...
Dan diganti dengan orang-orang yang baru...
yang masih bisa dijaga kejujurannya,
yang masih bisa dijaga pengabdiannya pada negara...
yang masih bisa diharapkan idealismenya untuk menyelamatkan bangsa dan negara,
demi kesejahteraan rakyat kecil..
Dan bukan hanya slogan-slogan saja,
Yusuf benar-benar menerapkan total Quality Manajemen versi petunjuk Tuhan.....

Lumbung-lumbung sandang, pangan di siapkan....
Penduduk digerakkan secara nasional untuk ikut berhemat...
bukan hanya rakyat kecil yang mengencangkan ikat pinggangnya,
Yusuf pun memberi contoh dengan makan-makanan yang sederhana..

Sang Raja melihat Yusufpun menjadi malu,
ia kini ikut berhemat....tirakat...
sederhana.... makannya, berpakaiannya.....
Sungguh seluruh negeri Mesir berubah sudah.....
Mereka bersama-sama bergotong royong, bahu membahu untuk berhemat dan hidup sederhana...

Agrobisnis digalakkan,
pertanian, perkebunan, peternakan,
apa saja yang memungkinkan untuk dikembangkan semuanya dikembangkan...
dibuatlah pengaturan irigasi untuk yang bercocok tanam..
dibuatlah sumber-sumber makanan bagi ternak...

Meski belum ada suntik buat ternak, dan belum ada vitamin-vitamin bagi ternak,
penelitian para ahli waktu itu akan jenis tanaman yang dapat meningkatkan hasil juga dikembangkan....

Selama tujuh tahun....
Ya....
Selama tujuh tahun sudah,
bulan hanya Yusuf yang bekerja keras,
melainkan seluruh bangsa mesir telah bekerja keras dan telah berhemat, hidup sederhana.....

Kini mulailah masuk tujuh tahun yang berikutnya...
Hujan mulai jarang-jarang turun...sampai sampai tidak pernah turun sama sekali...
Sungai Nil yang biasanya meluap kini perlahan demi perlahan,
sedikit demi sedikit berkurang airnya,
sampai hanya sedikit sekali yang mengalir...
tanaman-tanaman yang selama tujuh tahun tumbuh subur, kini mulai perlahan layu...layu...dan mati.....
Ternak yang semula gemuk-gemuk, kini mulai terasa jauh berkurang....
Musim paceklik sudah berlangsung.....
Mulailah sedikit-demi sedikit persediaan dipakai untuk rakyat banyak....

Kalau negri sekitarnya kesulitan makanan dan minuman, tidak demikian dengan negri mesir dibawah manajemen Yusuf..........
Rakyat mesir tidak kekurangan bahan makanan dan minuman....

Berita tentang mesir ini tersiar ke negara-negara tetangga.
termasuk juga ke Kanaan, tempat tinggal ayah Yusuf dan saudara-saudara Yusuf..
Kanaan terkena dampak paceklik yang dahsyat ini....

Sampai kondisi yang sangat terdesak, Yakub ayah Yusuf memerintahkan anak-anaknya untuk berangkat ke Mesir,
menghadap pemerintahan Mesir untuk mohon bantuan bahan makanan atau bertukar bahan makanan dengan barang-barang yang di miliki mereka....

Berangkatlah saudara-saudara Yusuf ke Mesir.....
kecuali Bunyamin saudara seayah dan seibu, tapi lain ibu dengan saudara-saudara yang lainnnya....

bersambung.............

. Takdir telah mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya.
Saudara-saudara Yusuf berdatangan ke Mesir kecuali Bunyamin,

Setelah menempuh perjalanan gurun pasir yang cukup jauh,
dengan peluh pekat dan debu-debu padang pasir yang melekat,
mereka mulai memasuki kota kerajaan,
dan mereka terpana.....
melihat indahnya relief yang ada dimesir,
dengan corak garis-garis,
dengan warna pintu keemasan....
dan bangunan-bangunan yang besar dan megah-megah...

mulut mereka ternganga...
melihat kesibukan di Mesir yang luar biasa...
orang berlalu lalang dengan cepatnya,
masing-masing orang sibuk..
ada yang memanggul karungan beras...
ada yang sibuk menyiapkan air dari galonan air yang bergentong-gentong...
ada yang sibuk berjua beli...
terlihat meski dalam kelelahan, penduduk kota itu tersenyum dan bahagia...

kemudian mereka terus berjalan,
dan kembali mereka terpesona...
melihat makanan yang berlimpah di berpuluh-puluh gudang makanan....

Mereka bertanya kepada salah seorang penduduk kota kerajaan,
dimanakah mereka dapat memperoleh sandang dan pangan ?
seseorang menunjuk dan berkata,
"masuk saja di pusat kerajaan. Sang menteri sendiri yang membagi-bagikan dan ikut langsung mengontrol pelaksanaan pembagian makanan-makanan....

Merekapun menuju ruang kerajaan,
di depan kerajaan sebelah kanan,
tampak antrean orang yang luarbiasa panjangnya...
sungguh luar biasa...
mereka semuanya antre...
tidak ada yang berebutan...tidak ada,
padahal tidak dijaga satu asykarpun...
menilik dari pakaian-pakaian yang antre...
mereka sepertinya datang dari mana-mana,
dengan wajah yang kuyu sebab belum makan,
mereka antre untuk mengharapkan mendapatkan jatah dari sang menteri Mesir....
ada pula beberapa orang yang membawa barang dagangannya seperti mereka, untuk dapat ditukar dengan bahan makanan.

Hari menjelang sore...
panasnya matahari sudah hampir tak terasa lagi,
angin yang siang hari agak kencang kini berubah sudah menjadi semilir...
ketika antrean sudah sampai kepada mereka,
Mereka pun memasuki ruang kerja Yusuf.
Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenalinya.

Setelah Yusuf memberikan makanan melebihi jatahnya, ia berpesan,
"Bawalah kemari saudara kalian yang seayah. Bukankah sudah kalian lihat sendiri, bahwa aku menakar makanan dengan cukup dan menerima tamu dengan ramah ?"
Bereka serempak kaget...
Bagaimana sang Mentri tahu bahwa di rumah mereka masih ada saudara yang tertinggal. Sedikitpun tidak terlintas dipikiran mereka bahwa yang ada didepan mereka adalah Yusuf saudara mereka.

Setelah berbisik-bisik, mereka semua kagum,
jangan-jangan memang si mentri adalah seorang yang sakti mandraguna,
atau si mentri adalah seorang yang waskita,
tahu bahwa mereka masih mempunyai saudara.

kemudian mereka berkata,
"akan kami usahakan tuan menteri", kata salah seorang saudara Yusuf, meski dalam hatinya ia sebenarnya ragu, bisa atau tidak mereka minta ijin ke sang Ayah untuk mengajak Bunyamin ke Mesir.
Sebab setelah kejadian beberapa tahun yang lalu, yaitu ketika Yusuf di ajak oleh mereka ke hutan dan kemudian dilaporkan ke sang ayah, bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas, sejak itu pula kesedihan sang ayah merasuk.....
dan semakin hari kesedihan itu semakin meningkat....
Mereka sebenarnya ragu-ragu, bisakah mereka mendapatkan ijin dari sang Ayah untuk mengajak Bunyamin ?
apakah sang ayah masih mempercayai mereka sejak kejadian Yusuf ?

Seolah memecah lamunan,
ketika sang menteri berkata lagi,
"Awas...bila kalian tidak membawanya kemari, maka kalian tidak akan mendapat jatah lagi dariku, bahkan mendekati mesir ini saja jangan"

Mereka menjawab,"Kami akan berdaya upaya dengan sungguh-sungguh agar ayah dapat melepasnya kemari dan pesan itu benar-benar akan kami laksanakan".

Lalu Yusuf menyuruh pegawainya,
Yusuf berkata,
"Masukkan kembali barang dagangan mereka ke dalam karungnya, jangan sampai mereka tahu, agar begitu mereka berada ditengah-tengah keluarganya, agar mereka mengenal budi baik kita. Mudah-mudahan mereka kembali lagi kemari"
Sambil Yusuf menghela nafas, berharap datangnya Bunyamin saudaranya seayah seibu yang sangat dirindukannya.....

Rombongan saudara-saudara Yusuf bergerak pulang ke Kanaan...
Antara senang bercampur bingung,
antara bahagia bercampur gelisah....
bagaimana tidak, meski mereka telah mendapatkan bahan makanan yang cukup untuk beberapa waktu, seandainya mereka butuh makanan lagi, maka mereka mesti mengajak Bunyamin.

Apakah Nabi Yakub sang ayah akan mengijinkan Bunyamin di ajak serta nantinya ???

bersambung.......
Deru angin padang pasir sedikit bergulung-gulung,
menerbangkan pasir-pasir kecil ke arah wajah rombongan kafilah itu,
Perlahan demi perlahan, mereka memasuki kota Kanaan.

Tatkala mereka sudah bertemu kembali dengan ayahnya, Nabi Yakub, merekapun menceritakan semua apa yang terjadi di Mesir.
Bagaimana mereka harus antre, bagaimana situasi kotanya,
dan tak lupa mereka pun menceritakan bagaimana kebaikan sang Mentri Mesir kepada mereka dan kepada tamu-tamu yang datang,
serta bagaimana sang mentri mau untuk bersusah payah ikut serta membagi-bagikan makanan pada para orang-orang yang ada di sana.

Nabi Yakub mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memegangi jenggotnya.
Gurat-gurat wajah kesedihan masih tampak dalam wajahnya.
Kedua matanya yang memutih buta sungguh mengenaskan....
Sejak kejadian beberapa tahun silam,
sejak Yusuf diajak pergi oleh ke 10 saudaranya,
dan setelah kemudian dikabarkan oleh mereka bahwa Yusuf telah mati dimakan serigala ...
Sejak saat itu hati Yakub sedih,
malam harinya ia menangis dan mengadu kepada Alloh,
begitu seringnya ia menangis, dan begitu hebatnya kesedihannya,
menyebabkan kedua matanya lama kelamaan buta....

Kemudian mereka berkata sambil agak berhati-hati takut akan datangnya kemarahan sang Ayah, "Wahai ayah kami, kita tidak akan mendapatkan jatah pangan lagi andaikata saat kami datang ke sana lagi, kami tidak mengajak Bunyamin. Karena itu, ijinkanlah saudara kami itu untuk pergi bersama dengan kami, agar kita mendapatkan jatah makanan lagi. Dan kami berjanji, akan sungguh-sungguh menjaganya".

Yakub menjawab,"Sekarang aku tak mungkin akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian yang hanya akan berakibat seperti dahulu, dimana aku telah mempercayakan Yusuf saudara kalian. AKu hanya akan mempercayakannya kepada ALloh, pemelihara yang amat baik, lagi pula Dia Maha Penyayang di antara semua yang penyayang.

Syahdan, ketika mereka membuka barang-barang muatannya, serta merta mereka menemukan barang-barang dagangannya yang dipulangkan kembali kepada mereka. Mereka berkata kepada ayahnya,"Wahai ayah kami, kebaikan macam apa lagi yang akan kita cari ? Begitu pemurahnya mentri itu. Lihat ini ! barang-barang kita dikembalikan lagi kepada kita. Kami akan memberi makanan yang cukup kepada keluarga kita, kami akan menjaga saudra kami dengan sebaik-baiknya, dan kami akam mendapatkan tambahan jatah pangan seberat beban seekor unta. Jatah sebesar itu tentulah tidak seberapa bagi Mentri Mesir yang pemurah"

Nabi Yakub yang Nabi, mahfum...
Bagaimana seseorang seperti seorang Mentri sebuah kerajaan besar memberikan perhatian yang begitu istimewa pada 10 orang anaknya itu ?
jatah makanan ditambah ...... diminta secara khusus mengajak Bunyamin ?
Sang mentri turun langsung membagi-bagikan jatah pangan....
Sang mentri berbuat baik, sangat baik kepada para tamunya...
Siapa di jaman sekarang yang memiliki Akhlak seperti itu ???

Dengan dada yang sedikit berdebar agak kencang sebab bahagia,
Nabi Yakub bertenang diri sebentar,
dan tahulah ia, bahwa Yusuflah sang mentri itu....

Kemudian Yakub berkata kepada anak-anaknya yang 10,"Aku sekali-kali tidak akan melepaskan Bunyamin ikut serta bersama kalian, sebelum kalian memberikan jaminan yang kuat kepadaku atas nama Alloh, bahwa kalian akan membawanya kembali kepadaku seperti semula, kecuali jika kalian mendapatkan kecelakaan. Tatkala mereka memenuhi jaminan itu, Yakub berkata,"Alloh menjadi saksi terhadap apa yang sama-sama kita ucapkan ini".

Kemudian Yakub berpesan,
"Hai anak-anakku, bila kalian balik ke sana, janganlah kalian masuk dari satu pintu secara serempak, tetapi masuklah dari beberapa pintu yang berlainan seorang demi seorang. Namun berhati-hatilah karena aku tidak dapat membela kalian dari ketentuan hukum Tuhan. Keputusan hukum hanyalah dari Alloh semata. KepadaNyalah aku mempercayakan diri dan kepadaNya pulalah hendaknya orang-orang yang bertawakal mempercayakan dirinya".

Nabi Yakub menyuruh demikian, menyuruh mereka masuk dari pintu yang berbeda, adalah agar roman muka Yusuf saat bertemu dengan Bunyamin, tidak diketahui oleh saudara-saudara yang lainnya. Ia menjaga agar skenario Yusuf tetap berlaku sebagai mana yang sudah direncanakannya.

Kemudian sat itu tibalah,
mereka ber 11 berangkat menuju Mesir untuk kembali meminta jatah pangan...
Nabi Yakub mengantarkan dari pintu dengan hati behagia,
Yusuf akan bertemu Bunyamin,
ia tersenyum sendiri........

Bagaimanakah kelanjutannya ketika nanti mereka bertmu dengan Yusuf di Mesir ??

bersambung......

... Adakah yang tahan dengan perpisahan ?

Seperti sebuah pohon yang telah tumbuh subur di dalam tanah,
akar-akarnya yang berserabutan masuk menyelusup mencari relung-relung udara dalam tanah....
Terus ke dalam..dan semakin dalam...
Mengikat erat dan kuat....

Kemudian....dapatkah engkau bayangkan betapa sakitnya perpisahan .....
Ketika cinta ibarat sebuah pohon yang hidup tinggi besar,
yang akarnya masuk ke dalam hati,
ke dalam dan semakin dalam...
menyelusup seperti akar pohon..
kemudian pohon cinta itu dicerabut keluar,
sampai semua akar-akarnya tercerabut.....

Bagaimanakah sakitnya sebuah perpisahan ?

.....

Dan kini detik-detik perpisahan antara Zulaikha dan Yusuf sudah semakin dekat...
ketika semalaman Zulaikha tak tertidur mengenang persiapan kepergian ini,
Yusuf didesak keadaan agar menjenguk kondisi rakyatnya,

Dan Yusufpun melangkahkan kaki menginjak pedal pelana kuda putihnya...
Belum lagi kaki menyentuh pedal pelana,
Jibril datang dan menyampaikan kabar....
"Sudah waktunya wahai anak adam....sudah waktunya....
Sudah waktunya wahai utusan Tuhan...sudah waktunya"
Dan berpuluh-puluh...tidak..beribu-ribu malaikat tampak bersiap mengantarkan sang Nabi...
"Apakah engkau akan berpamitan dulu kepada Zulaikha wahai sang mentari dunia ?" tanya Jibril...

Yusuf menggelengkan kepala..
"Tidak...aku tahu ia tidak akan kuat menahan beban perpisahan ini dipundaknya....
Biarlah aku pergi seperti kepergianku yang biasa...."

Kemudian Jibril menghembuskan udara sorga ke hidung Yusuf...
Dan Yusufpun berangkat menuju peraduan ..
Menuju pertemuan dengan Kekasihnya...

Zulaikha tersentak....
ia tahu sang kekasih sudah pergi meninggalkannya...
meski ia tak habis pikir mengapa Yusuf tidak berpamitan .....

Tercerabutnya akar pohon cinta dari dalam tanah hati menyebabkan kesakitan yang sangat dalam dada Zulaikha..
ia melenguh panjang...
"Tuhan Pencipta segala keindahan....
setelah derita panjang yang kulalui...
dan setelah kebahagiaan yang juga telah kunikmati bersama kekasihku.....
Kini....
ia telah pergi....
Kemanakah raja Penyantun anak yatim ini ????
Kemanakah yang hatinya mudah menangis melihat penderitaan di dunia ini ???

Kemanakah hangat matahari yang setiap harinya menyinari hati hamba....!!


Yaaa... Allllooohhhh.....
Cabutlah sekalian jiwa ini, pertemukan aku dengan diriMu yang jiwa kekasihku ada di dalam diriMu....
tak akan kuat hamba menanggung beban perpisahan ini........!!!"

Zulaikha menundukkan kepala,
menangis sesenggukan...air mata meleleh..rambuatnya terurai tak keruan....

bunga mawar di taman kin layu dan daunnya berguguran....
Semilir angin padang pasir menundukkan kepalanya mengenangkan kesedihan ini...

Tanah kubur Yusuf masih basah oleh air mawar....
Tanah kubur Yusuf masih hangat dengan degup jantung yang menyenangkan semua orang....
Zulaikha memeluk tanah kubur Yusuf...
menangis...tersedu...tersengal...
pingsan dan beberapa waktu kemudian, ia tersadar kembali...
pingsan lagi...dan sadar silih berganti terjadi pada dirinya....

Beberapa hari ia tak beranjak dari kubur kekasihnya....
Pada hari ketiga sejak Yusuf dikuburkan,
pengawal kerajaan yang selalu menjaga Zulaikha mencoba membangunkannya...

Zulaikha telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di pusara kekasihnya...

angin gurun pasir berputar-putar perlahan...
membawa debu-debu padang pasir....

Langit di atasnya tampak kelam....

deburan sungai Nil beriak-riak bergelombang....

cukuplah huttaqi engkau menuliskan kisah percintaan ini,
dan sudah waktunya untuk kembali berdiam diri...
menutup mulut rapat-rapat dan menggertakkan gigi..
sambil menahan tangis dan air mata yang masih tersisa di dalam dada...

Sudah semestinya engkau meneladaninya....
bagaimana seorang pecinta bercinta...
bagaimana seorang pecinta kehilangan dirinya....
dan bagaimana seorang pecinta melihat bahwa,
kemana ia menghadap,
ke kanannya, kekirinya, ke depan, kebelakang....
dan bahkan ketika ia melihat dirinya,
Yang ada hanyalah Yang Dicintai....

17 Rojab 1423 H
huttaqi di relung kedalaman.................